Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1128 Прието с Протокол № 45/18.04.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 от Закона за социално подпомагане, чл. 36б, ал. 3 т. 7 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Русе реши:
1. Актуализира Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе (2016-2020 г.), съгласно Приложение №1 – Проект за изменение и допълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе.
2. Приема Доклад по изпълнението на заложените дейности в годишния план за развитие на социалните услуги планов период 2018 г. и прогноза за 2019 г. на Община Русе, съгласно Приложение №2 и Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе планов период 2019 г. и прогноза за 2020 г., в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016–2020), съгласно Приложение №3, неразделна част от решението.

Изтегли приложение 3 от тук!ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Димитър Кънчев)
 
Приложение №1

Проект
за изменение и допълнение на
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе (2016-2020 г.),
в изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Русе (2016-2020 г.)

§1. По Приоритетно направление 1/ Развитие на услуги в общността за превенция на социалното включване и излацията/, Специфична цел 1.3. /Предоставяне на социалните услуги за подкрепа на социалното включване на децата с увреждания/ се правят следните изменения и допълнения:
1.1 В Мярка 1.3.2./Осигуряване на достъп до здравна грижа, медицинска и социална рехабилитация за децата с увреждания и подкрепа за техните семейства/, Дейност 1.3.2.3. /Извършване на рехабилитация и работа с родители в дневните центрове за деца с увреждания/ текста по пето тире се допълва с ново изечение със следния тект: „Във връзка с предоставяне на социалната услуга и спецификата в самата база, в която се предоставят дейности е предвидено социалната услуга да се профилира само за деца и да се предоставя като Дневен център за деца с увреждания, с капацитет 20 места“. (стр. 23);
1.2. В Мярка 1.3.3. /Осигуряване на достъп до адекватна и гъвкава дневна, почасова и заместваща грижа за децата с увреждания според вида на техните увреждания, отглеждани в семейна среда:
1.3. В дейност 1.3.3.2. /Продължаване и утвърждаване на дейността на Дневен център за деца и/или младежи с увреждания/ след текста под второто тире се добавя нов абзац със следния текст: „Във връзка с предоставяне на социалната услуга и спецификата в самата база, в която се предоставят дейности е предвидено социалната услуга да се профилира само за деца и да се предоставя като Дневен център за деца с увреждания, с капацитет 20 места“. (стр. 24);
1.4. В дейност 1.3.3.5 /Продължаване и утвърждаване на дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания седмична грижа/ се дабавя текста „Във връзка със спецификата за предоставяне на социалната услуга и самата материална база, в която се предоставят дейности е целесъобразно социалната услуга да се профилира само за деца и да се предоставя като „Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа“, програма „Ранна интервенция” с капацитет 10 места. (стр. 25);
§2. По Приоритетно направление 1/ Развитие на услуги в общността за превенция на социалното включване и излацията/, Специфична цел Специфична цел 1.4. /Предоставяне на социалните услуги за подкрепа на включването и реализацията на лицата с увреждания/ се правят следните изменения и допълнения:
2.1. В Мярка 1.4.2. /Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа в ежедневието на хората с увреждания и техните семейства/, Дейност 1.4.2.1./ Разширяване на обхвата на услугите, които предлагат домашни грижи за деца и лица с увреждания и самотни стари хора/ се добавя нов абзац със следния текст: „Предоставяне на лична помощ – Регламентира се в Законът за личната помощ, Законът за социалните услуги. Установеният механизъм за лична помощ се основава на държавна финансова подкрепа, индивидуални потребности и личен избор на хората с увреждания. Въз основа на изготвени от АСП оценки на потребностите, съгласно Закона за хората с увреждания, тези лица с увреждания ще получат определен брой часове, съобразно степента на зависимост. След 01.09.2019 г., след получаване на съответната оценка на потребностите от АСП, лицата с увреждания ще могат да се обърнат към Общината, като в 7-дневен срок от постъпването на документите и проверка на съответствието с изискванията на закона, ще бъде сключвано споразумение между ползвателя, асистента и доставчика на услугата. В споразумението ще се определя реда и срока за предоставяне на личната помощ, както и правата и задълженията на страните при сключването му, кметът или съответния доставчик / при възлагане на услугата/, ще сключат трудов договор. Ще се води регистър на ползвателите и асистентите на лична помощ за съответната община. Ще се изготвят ежегодни отчети за броя на ползвателите на лична помощ по възраст, местоживеене, брой ползвани часове и размера на средствата за заплащане на личната помощ, както и анализ и оценка на постигнатите цели при предоставяне на личната помощ.“(стр. 28).

§3. По Приоритетно направление 1/ Развитие на услуги в общността за превенция на социалното включване и излацията/, специфична цел 1.5. /Създаване на социални услуги за подкрепа на социалното включване и реализация на младежи, магинализирани лица, групи, безработни и хора със зависимости/, се правят следните изменения и допълнения:
3.1. В Мярка 1.5.1. /Развиване на услуги за превенция и подкрепа за преодоляване на последиците от рисково и зависимо поведение на младежи и възрастни/ Дейност 1.5.1.2. /Продължаване на дейността на двата Приюта за деца до 30.04.2017 г. /вкл./ и Приют за лица в Русе/ е добавен текста „Предвид спецификата на социалната услуга, след анализ и при трайно незапълване на капацитета й, е възможно редуциране на капицитета и/или промяна на вида услуга в „Център за временно настаняване” (стр. 30)
3.2. В мярка 1.5.2. /Развиване на услуги за подкрепа и социална интеграция на хора с психични разстройства и деменция/, в наименованието на Дейност 1.5.2.2. Продължаване на дейността на трите центъра за настаняване от семеен тип в Русе, думата „трите“ става „четирите“. (стр. 31);
3.3. В Мярка 1.5.3. /Развиване на услуги за подкрепа и социална интеграция на хора с умствена изостаналост/ е добавена нова дейност Дейност 1.5.3.4. Създаване на един ЦНСТ за пълнолетни лица с умствени увреждания. (стр. 32) Добавен е и текста към дейността: „На база анализ на социалните услуги в Община Русе е изведена необходимостта от разкриване на ЦНСТ за пълнолетни лица с умствени увреждания.” (стр. 32)

§4. В таблиците на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе (2016-2020 г.) се правят следните промени в редовете:
4.1. В таблица „Преки резултати и индикатори за изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Русе“, „Обобщена таблица за планираните услуги в Община Русе“ се добавени нови редове 19 и 20, със съответната конкретика в колоните, както следва:
– Ред 19 „Предоставяне на лична помощ“, колона „Местоположение“ – „Община Русе“, колона „Период на включване” „2019, 2020“, колона „Източник на финансиране“ – „АСП, чрез Община Русе“, колона „Изпълняваща организация“ – „Община Русе“; (стр. 41)
– Ред 20 „ЦНСТ за пълнолетни лица с умствени увреждания“, колона „Местоположение“ – „гр. Русе“, колона „Период на включване” „2019, 2020“, колона „Източник на финансиране“ „Проучване на сграден фонд; Проектно финансиране” колона „Изпълняваща организация“ – „Община Русе“; (стр. 41)
4.2. В таблица „Оперативен план с времеви график за изпълнение на Общинската Стратегия“, „Оперативен план по общини с времеви график за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Русе 2016-2020 г.“ се допълват, както следва:
4.2.1. В Ред 7 „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“ в колона „Изпълняваща организация“ е допълнен текста „доставчик след конкурс“ (стр. 42);
4.2.2. В Ред 8 социалната услуга „Дневен център за деца и младежи с увреждания – седмична грижа/ се променя вида на услугата „Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа (стр. 42);
4.2.3. В Ред 21 „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Вяра“ в колона „Изпълняваща организация“ текста „до 31.03.2018 г.“ се променя на „до 31.03.2023 г.“ (стр. 44);
4.2.4. В Ред 22 „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Надежда“ в колона „Изпълняваща организация“ текста „до 31.03.2018 г.“ се променя на „до 31.03.2023 г.“ (стр. 44);
4.2.5. В Ред 23 „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Любов“ в колона „Изпълняваща организация“ текста „до 31.03.2018 г.“ се променя на „до 31.03.2023 г.“ (стр. 44);
4.2.6. В Ред 24 „Център за настаняванеот семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ в колона „Изпълняваща организация“ се допълва текста „външен доставчик след конкурс“ (стр. 44);
4.2.7. В Ред 49 „Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи с увеждания с потребност от постоянни медицински грижи“ в колона „Изпълняваща организация“ се допълва текста „Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“, текста „до 29.02.2019 г.“ се променя на „до 29.02.2024 г.“ (стр. 48);
4.2.8 В Ред 50 „Звено майка и бебе“ в колона „Изпълняваща организация“ е допълнен текста „Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“, с договор до до 20.04.2019 г. се допълва текстът: ‚външен доставик след конкурс“ (стр. 48);
4.2.9. В Ред 51 „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“ в колона „Услуга/Дейност/Мярка“ се променя вида на социалната услуга „Дневен център за деца с увреждания“, и в колона „Изпълняваща организация“ се допълва текста: „външен доставик след конкурс“ “ (стр. 48);
4.2.10. Добавя се нов ред 58, със съответната конкретика в него, както следва: В колона „Услуга/Дейност/Мярка“ е описан нов вид услуга „Предоставяне на лична помощ“, в колона „Местоположение“ е записано „Община Русе“, времевият период е „2019, 2020“ , в колона „Източник на финансиране“ – „Държавно финансиране; АСП, чрез Община Русе“ (стр. 49).
4.2.11. Добавя се нов ред 59, със съответната конкретика в него, както следва: В колона „Услуга/Дейност/Мярка“ е описан нов вид помощ „ЦНСТ за пълнолетни лица с умствени увреждания“, в колона „Местоположение“ е записано „Община Русе“, времевият период е „2019, 2020“ , в колона „Източник на финансиране“ – „Проучване на сграден фонд; Проектно финансиране“ (стр. 49).
§5. Допълва се нов абзац 7 на стр. 62: „Промяната на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги е продуктувана от приетите нови закони: Закон за личната помощ, Закон за социалните услуги и Закона за хората с увреждания в периода 2018 и 2019 год. – 03.2019 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Димитър Кънчев)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПРЕЗ 2018 Г. С ПРОГНОЗА ЗА 2019 Г.

През 2018 г. Община Русе работи по изпълнение на приетия от Общински съвет Русе Годишен план за развитието на социалните услуги, разработен в съответствие с Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе 2016-2020 г.
Във връзка прилагане на Закона за Социално Подпомагане изм. и доп. ДВ. бр.89 от 07.11.2017 г. в сила от 01.01.2018 г., реализация на Актуализиран план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” с Картата за планираните услуги от резидентен тип и съпътстващите в общността и План за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа с Карта на услугите за подкрепа в общността и Карта на резидентните услуги Община Русе продължи да развива мрежата от социални услуги за деца и възрастни, предоставяни на територията на общината.
За изтеклия период социалните услуги за деца и младежи са разпределени в шест дневни центъра, два от които предоставят седмична грижа.
През 2018 г. децата получават подкрепа чрез: център за социална рехабилитация и интеграция за деца с психични проблеми, два центъра за обществена подкрепа и два центъра за работа с деца на улицата, които обхващат целевите групи на деца и семейства в риск, на които се оказва специализирана подкрепа.
Резидентните услуги за деца и младежи с увреждания се предоставят в 7 центъра за настаняване от семеен тип, от които четири за деца с увреждания и два за младежи с увреждания. Услуги за деца в риск се предоставят и в „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания. В разкритото „Звено майка и бебе”, се предоставят социални услуги за осигуряване на среда, подкрепяща връзката между майката и бебето още в родилното отделение.
Осигурено беше и предоставянето и на приемна грижа по проект „Приеми ме 2015”.
През 2018 г. е запазен капацитета на услугите в общността за възрастни. Работата си продължават: два дневни центъра за пълнолетни лица с увреждания и за зависимости и дневен център за стари хора. Нуждаещите се лица, ползват услуги в общността в трите съществуващи центъра за социална рехабилитация и интеграция – за лица със зрителни увреждания, за пълнолетни лица с психични разстройства и зависимости и за лица без дом, в риск от социално изключване и изолация.
През отчетния период, резидентни услуги за пълнолетни лица се предоставят в и четири центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства. Продължава дейността на петте защитени жилища – две за лица с психични разстройства и три за лица с умствена изостаналост. Социална подкрепа на лица в риск се осъществява в два кризисни центъра за лица пострадали от насилие, трафик на хора, единият от които се предоставя като местна дейност.
Услуги в домашна среда се предоставят от Домашен социален патронаж – Русе, чрез „Звено за услуги в домашна среда“, съгласно Постановление на Министерски съвет и подписано двустранно споразумение между Агенция социално подпомагане /АСП/ и община Русе за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. По споразумението се предоставят почасовите социални услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“. По проект „Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция“ в Община Русе, по сключен административен договор № BG05M9OP001-2.005-0144-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. също се предоставят почасови социални услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция“.
В изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, през 2018 г. Община Русе представи и бяха одобрени:
– Проект „Разкриване на Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, вкл. с тежки увреждания в Община Русе“, като конкретен бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа на лица с увреждания”. Проектът стартира реализация на дейностите си от 01.10.2018 г. По него ще бъде осигурена качествена грижа на лица с тежки увреждания и да бъдат подкрепени семействата им, като ще бъде създаден „Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и семействата им“, с капацитет от 30 места. С предоставянето на различните видове услуги – дневни, полудневни, почасови и мобилни услуги и заместваща грижа ще се подкрепят лицата с увреждания и ще се облекчат близките, които полагат грижи за тях.
– Проект „Осигуряване на инфраструктура за социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания /съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността/ на територията на Община Русе: – един център за грижа за лица с психични разстройства; – един център за грижа за лица с различни форми на деменция“, по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0025-C01, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. По него ще има възможност да се разкрият две нови социални услуги – Център за грижа за лица, с психични разстройства, Център за грижа за лица с увреждания – за лица с различни форми на деменция, всяка от услугите с капацитет от по 15 лица.
Постигнати резултати по реализирани и приключили проекти с осигурена устойчивост за функциониране на социални услуги в периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
1. Реализиране на проект „Приеми ме 2015“ – Към 31.12.2018 г. има 59 утвърдени приемни семейства, от които 31 в общ. Русе, 25 в общ. Бяла и 3 в общ. Ценово. В периода в тях са настанени 54 деца за област Русе, от които 23 в общ. Русе, 29 в общ. Бяла и 2 в общ. Ценово/.
2. Предоставяне на услугите „Домашен помощник“ и „Личен асистент“, чрез „Звеното за услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж. За периода са наети 132 лични асистенти и 23 домашни помощници, обгрижващи 236 потребители на почасовите социални услуги.
3. Предоставяне на услугата „Обществена трапезария“ на 110 лица от целевите групи, посочени в програмата, чрез финансиране по Проект „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“ – Операция тип 3 – 2014BG05FMOP001-03.02. Общият брой потребители на социалната услуга за периода получили топъл обяд са 156 лица.
4. Предоставят се услуги за деца на възраст от 0 до 7 г. по 6 дейности по проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе“. Сключени са договори с 450 потребителя за предоставяне на услуги по 6 дейности. Консултирани са и са включени в групови работи над 700 семейства.
5. Реализиране на дейности по проект „Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция“ в Община Русе, по сключен административен договор № BG05M9OP001-2.005-0144-C01, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. През периода почасови услуги „Личен асистент“ са получили 30 потребители, от 14 наети лица; „Социален асистент“ са получили 67 потребители, от 26 наети лица; „Център за социална рехабилитация и интеграция“ са получили 30 потребители – деца и техните семейства от 7 лица наети като специалисти в социалната услуга.
6. Услугата „Кризисен център за жертви на трафик и всички форми на насилие в град Русе“, се предоставя като местна дейност за лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация. Социалната услуга се предоставя за срок до 6 месеца, с капацитет 15 места. В периода са настанени седем лица и осем деца.
7. Във връзка с изпълнение на Инвестиционната програма на Община Русе по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. на 05.09.2018 стартира реализацията на проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе“, по договор № BG16RFOP001-1.005-0005-С01, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.005 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Русе“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. С проекта ще се осигурят социални жилища, чрез 28 апартамента, за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Димитър Кънчев)