Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1128

Прието с Протокол № 56/24.02.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА и чл.21, ал.2 и в съответствие с Насоките за кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма” на ОП „Регионално развитие”, Общинският съвет реши:
Изменя решение № 1103, прието с протокол №54/27.01.2011г. както следва:
1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проект „Развитие на културно исторически атракции в градски туристически ансамбъл” и декларира, че предназначението на обектите на интервенция по предложения проект (сградата на Регионален исторически музей – Русе (РИМ) на пл. „Батенберг”, сградата на РИМ на ул. „Етър-3”, терен за допълваща инфраструктура „Открит експозиционно-развлекателен атракцион, към водеща туристическа атракция „Регионален исторически музей” – Русе в УПИ І-565 кв.56, ул.”Цар Калоян” и ул. „Червен”, гр.Русе и сградата на Регионална библиотека „Любен Каравелов”) няма да бъде променяно за период не по-малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта, както и че те няма да бъдат отдавани за стопанисване на други физически или юридически лица.
2. Дава съгласие за сключване на Договор за партньорство между Община Русе и Областна администрация Русе за целите на проект „Развитие на културно исторически атракции в градски туристически ансамбъл” за изграждане на допълваща инфраструктура „Открит експозиционно-развлекателен атракцион към водеща туристическа атракция „Регионален исторически музей” – Русе в УПИ І-565 кв. 56 ул. “Цар Калоян” и ул. “Червен”, гр. Русе – частна – държавна собственост.
3. Декларира наличността на средствата за съфинансиране на проекта в размер на разликата между общата стойност на проектното предложение и размера на безвъзмездната финансовата помощ по ОПРР, но не по-малко от 5% от общата стойност на проекта при негенериране на приходи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)