Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1129 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; във връзка с чл.14, ал.2, във връзка с чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията; във връзка с чл. 44, ал. 4 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост; във връзка с раздел І, чл.1, т.1 и т.2, чл. 2, ал.1, т. 39 и ал. 2, раздел ІІ, чл. 3, чл.4 и чл. 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 08.12.2014 г. до 07.01.2015 г. на временни обекти общинска собственост за организиран Коледен базар – павилиони, с площ от 4,00 кв.м. и начална наемна цена за всеки павилион – 9,60 лв./ден без включен ДДС, монтирани върху част от терен публична общинска собственост, намиращ се в гр.Русе, ул. „Александровска”, зона „В-2”, от магазина на ЦБА-бивши хали в посока паметника на „Альоша”, съгласно подробна схема, утвърдена от гл. архитект на Община Русе.
2. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Еквилибриум”, ЕИК 117622997, с Председател на Управителния съвет Дейвид Минфърд Бисет – ръководител проект Комплекс за социални услуги за деца и семейства за павилион № 32, елемент на схемата за временен Коледен базар. Павилионът ще се ползва от 18.12. – 23.12.2014 г. 3. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Дете и пространство”, ЕИК 131333228, с Председател на Управителния съвет д-р Любомир Йорданов Жупунов за павилион № 32, елемент на схемата за временен Коледен базар.
Павилионът ще се ползва от 24.12. – 27.12.2014 г. Решението по т. 2 и т. 3 подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд – Русе в 14 дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)