Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1129 Прието с Протокол № 41/17.11.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №30-5899-4#1 от 05.10.2022 г. и №УТ-27-86 от 24.08.2022 г. ЕТ „Атанасов- Атанас Атанасов“, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.184.31 находящ се в местност „Над линията“, землището на гр. Русе, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПУП-ПЗ се определя зона „Смесена многофункционална зона- разновидност 2“ (Смф2), съгласно предвижданията на ОУПО- Русе, като се спазят изискванията за параметри на устройствените нормативи за зоната. Със скицата-предложение се предвиждат нови граници на застрояване съгласно чл. 35, ал. 2 от ЗУТ като се предвижда имотът да е с предназначение „За паркинг“.
  2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатор 63427.184.31 находящ се в местност „Над линията“, землището на гр. Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.
  3. Решението да се разгласи с обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)