Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1129 Прието с Протокол № 45/18.04.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 26, ал. 1, т. 9 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и във връзка с чл. 197, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за премахване на:
– склад, сграда с идентификатор 63427.8.1199.1, със застроена площ от 77 кв.м. на един етаж;
– склад, сграда с идентификатор 63427.8.1199.2, със застроена площ от 10 кв.м. на един етаж;
– склад, сграда с идентификатор 63427.8.1199.2, със застроена площ от 918 кв.м. на един етаж със сутерен,
предмет на Акт за частна общинска собственост №6215 от 13.04.2010г.
2. Упълномощава кмета на Община Русе да организира премахването на сградите и разчистването на терена от отпадъци.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Димитър Кънчев)