Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1129

Прието с Протокол № 56/24.02.2011 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 79 от АПК, Общинският съвет реши:

Изменя свое Решение № 1098, прието с Протокол № 54 от 27.01.2011 година, както следва:
1. В заглавието след „Наредба № 20” текстът „за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе” се заменя със „за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе”.
2. В §1 думите „чл. 1” се заменят с „чл. 2”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)