Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 113 от 22.03.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 113
Прието с Протокол № 8/22.03.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл.12, ал.3 от ЗОС, общинският съвет реши:

1. Предоставя безвъзмездно за управление за срок до 31.12.2012 г., част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4805.3.2 – част от втория етаж на административна сграда в гр. Русе по бул. „Ген. Скобелев” № 45, стаи №№ 207, 208 и 209, съответно със застроени площи 19,55 кв.м.; 61,30 кв.м. и 65,10 кв.м., предмет на АОС № 6643/16.02.2012 г., на Областна дирекция „Земеделие” гр. Русе към Министерство на земеделието и храните, за нуждите на Общинска служба по земеделие – гр. Русе.
2. Упълномощава Кмета на община Русе да издаде заповед и да сключи договор.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)