Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 113 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл.30 от Наредба №1 на Общинския съвет Русе, протокол №1/14.12.2015 год. на Комисията по общинска собственост и заявления за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.10.1799 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 388 кв.м., с административен адрес: гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Дъбрава“, предмет на Акт за частна общинска собственост №7633/20.11.2015 год., с начална тръжна цена 7 122,50 лева, без включен ДДС.
2. Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)