Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 113 Прието с Протокол № 8/23.04.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе; Протокол № 3/21.02.2020 г. на Комисията по общинска собственост и Заявление с вх. № ОИ-10-80/07.11.2019 г., Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IV-2 в кв. 1 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе, с площ от 822 кв. м., отреден за жилищно застрояване, предмет на Акт № 4196/19.05.2004 г. за частна общинска собственост, вписан под № 164, том 20, вх. рег. № 7254/26.05.2004 г. в Служба по вписвания – град Русе, с начална тръжна продажна цена 24 927,00 лв. (двадесет и четири хиляди деветстотин двадесет и седем лева), без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга участник – купувач. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   (Иво Пазарждиев