Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1130 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл. 52, ал.3 и ал.4 от ЗОС и чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:

1. Изменя Приложение №1 към чл. 13 от Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе”, като в звено „Чистота” цифрата 17 става 19, а числеността на персонала – от 46 на 48 – Приложение №1.

2.Приема корекция на бюджета, както следва:
І. ПРИХОДИ – държавни дейности
Неданъчни приходи
§3619 „Други неданъчни приходи ОУ „Иван Вазов“ гр. Русе +117лв.
Всичко неданъчни приходи +117лв.
Всичко приходи държавни дейности +117лв.
ІІ. ПРИХОДИ – местни дейности
Приходи и доходи от собственост
§2407 „Приходи от дивиденти“ +58 959лв.
Всичко Приходи и доходи от собственост +58 959лв.
Всичко приходи местни дейности +58 959лв.
Всичко приходи по бюджета +59 076лв.
ІІІ. РАЗХОДИ – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322„Общообразователни училища“
§1015 „Материали“ ОУ „Иван Вазов“ +117лв.
Всичко за дейност +117лв.
Всичко за функция +117лв.
Всичко разходи държавни дейности +117лв.
ІV. РАЗХОДИ – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“
Дейност 122 „Общинска администрация“
§5201 „Придобиване на компютри и хардуер“ -6 960лв.
об. Компютърна система“ (-)3865лв.
об. „Преносим компютър“ (-)95лв.
об. „Матричен принтер“ 3 бр. за (-)3000лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ -5 270лв.
Об. „Документален скенер“ 2 бр. за (-)2400лв.
об.„Мултифункционално устройство А-4“ 1 бр. за (-)1200лв.
об. „Мултифункционално устройство А-3“ за (-)3170лв.
Обект „Климатична система“ 1 бр. за +1 500лв.
§5204 „Придобиване на транспортни средства“ -210лв.
Об. „Автомобил – лек“ за (-)210лв.
Всичко за дейност -12 440лв.
Всичко за функция -12 440лв.
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ“
§5100 „Основен ремонт“
Обект „Саниране на ЦДГ „Чучулига“ -18 000лв.
Обект „Саниране на ЦДГ „Радост“, ул. „19-ти Февруари“ и Детска ясла №1“ -52 000лв.
Всичко за дейност -70 000лв.
Всичко за функция -70 000лв.
ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Дейност 524 „Домашен социален патронаж“
§1016 „Вода, горива, енергия“ -2 160лв.
§5301 „“Придобиване на програмни продукти и лицензии за програмни продукти“
Обект „Модул Такси“ 1 бр. +2 160лв.
Всичко за дейност 0. лв.
Всичко за функция 0. лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 604 „Осветление на улици и площади“
§1016 „Вода, горива, енергия“ -250 000лв.
§1020 „Външни услуги“ -42 425лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ -11 978лв.
Обект „Изграждане на районно осветление бл. „Клокотница1“ и
бл. „Клокотница 2“ СМР“ (-)82лв.
Обект „Изграждане на районно осветление бл.“Жерав“- СМР“ (-)43лв.
Обект „Изграждане на осветление по ул. „Сан Стефано“ в участъка от
ул. „Плиска“ до улица „Алея Възраждане“ (-)123лв.
Обект „Изграждане на районно осветление бл. 5 и бл. 6
жк „Дружба 3“ СМР и ПР (-)4350лв.
Обект „Изграждане на районно осветление бл.18 и бл.19
жк „Дружба 3“ СМР и ПР (-)1360лв.
Обект „Изграждане на районно осветление бл.20 и бл.21
жк „Дружба 3“ СМР и ПР (-)1560лв.
Обект „Изграждане на районно осветление бл.22 и бл.23
жк „Дружба 3“ СМР и ПР (-)4460лв.
Всичко за дейност -304 403лв.
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
§1020 „Външни услуги“ -7 800лв.
Всичко за дейност -7 800лв.
Дейност 618 „Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина“
§5100 „Основен ремонт“
Обект „Реконструкция на бул. „Тутракан“ от ОТ 10060 при пешеходен
подлез „Захарен завод“ до ОТ 10075 при кръгово кръстовище ГКПП
„Дунав мост“ гр. Русе +694 560лв.
Всичко за дейност +694 560лв.
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“
§1015 „Материали“ км. Червена вода -2 000лв.
§1020 „Външни услуги“ -119 000лв.
§ 5100 „Основен ремонт“
Обект „Реконструкция на площадков канал на жилищни сгради в
района на „Захар-био“, ИПЗ, гр. Русе“ +73 551лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Система за видеонаблюдение“ 1 бр.км. Червена вода + 2 000лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ -2500лв.
Об. „ИТП за „Първи етап-Обществен паркинг в съществуващи
подземни нива от „Преработка на ИТП за Театрален комплекс „Сава
Огнянов“, корпуси „Е“, „Ж“ и „И“ – Трети етап и пристрояване,
Автомобилна рампа по ул. „Черно море“ (-)2500лв.
Всичко за дейност -47 949лв.
Дейност 623 „Чистота“
§ 0101 „Заплати на персонала нает по тр.правоотношения“ ОП „Паркстрой-Русе“ +3 015лв.
§1016 „Вода, горива, енергия“ ОП „Паркстрой-Русе“ -3 015лв.
§1020 „Външни услуги“ -2 814 061лв.
Партида „Закриване и мониторинг на клетка 1 за неопасни отпадъци
на Регионално депо-Русе“ (-)2 341 750лв.
Партида „Разходи за строителен надзор, инвеститорски контрол и
авторски надзор за закриване и рекултивация на съществуващо старо
депо за битови отпадъци“ (-)457 311лв.
Партида „Публичност – за закриване и рекултивация на съществуващо старо
депо за битови отпадъци“ (-)15 000лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +2 814 061лв.
Обект „Рекултивация на клетка 1 за неопасни отпадъци на територията на
Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе,
Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан“ с +2 341 750лв.
Обект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови
отпадъци на територията на град Русе“ – СМР,инвеститорски контрол,
публичност, строителен и авторски надзор +472 311лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция +334 408лв.

Приема промяна в Приложение №19 „Справка за численост на персонала и разходите за заплати за 2014г.“ – местни дейности
Дейност 623 „Чистота“ ОП „Паркстрой-Русе“ било става разлика
– Щатна численост 17 19 +2бр.
– Годишен ФРЗ 57 588 60 603 +3 015лв.

ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 759 „Други дейности по културата“
§1098 „Други некласифицирани разходи +20 000лв.
Всичко за дейност +20 000лв.
Всичко за функция +20 000лв.
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“
Дейност 865 „Други дейности по туризма“
§5201 „Придобиване на компютри и хардуер“ -381лв.
Обект „Компютърна система“ (-)192лв.
Обект „Лаптоп“ (-)189лв.
Всичко за дейност -381лв.
Дейност 878 „Приют за безстопанствени животни“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +399лв.
Обект „Пушка за дистанционно упояване на животни“ (-)1101лв.
Обект„Климатична система“ 1 бр. +1500лв.
§5204 „Придобиване на транспортни средства“ -100лв.
Обект „Товарен микробус – употребяван“ (-)100лв.
Всичко за дейност +299лв.
Дейност 898 „Други дейности по икономиката“
§1015 „Материали“ ОП „Русе арт“ -7 000лв.
§1020 „Външни услуги“ ОП „Русе арт“ -10 000лв.
§1052 „Краткосрочни командировки в чужбина“ ОП „Русе арт“ -3 000лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Система за климатизация“ /било 2бр. за 14 000лв.; става 4бр. за 12 000лв./ -3 000лв.
§5204 „Придобиване на транспортни средства“ -100лв.
Об. „Лекотоварен автомобил“ (-)100лв.
Всичко за дейност -23 100лв.
Всичко за функция -23 182лв.

Функция „Разходи некласифицирани в другите функции“
Дейност 998 „Резерв“
§9700 „Резерв“ -93 745лв.
Всичко за дейност -93 745лв.
Всичко за функция -93 745лв.
Всичко разходи местни дейности +155 041лв.

V. РАЗХОДИ-държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Образование“ “ – дофинансиране с общински приходи
Дейност 332 „Общежитие“
§ 1098 „Др. некласифицирани разходи“ -104 082лв.
Всичко за дейност -104 082лв.
Всичко за функция -104 082лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 739 „Музеи, худ.галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер“- дофинансиране
§5219 „Придобиване на други ДМА“
Обект „Макет на мамут“ +8 000лв.
Всичко за дейност +8 000лв.
Всичко за функция +8 000лв.
Всичко разходи държавни дейности дофинансирани с общински приходи -96 082лв.

Всичко разходи по бюджета +59 076лв.

Изтеглете ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПАРКСТРОЙ – РУСЕ” от тук

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)