Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1130 Прието с Протокол № 42/01.12.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23, чл. 59, ал. 1 и чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

 1. Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише приложеното Споразумение за многостранно сътрудничество при изпълнение на дейности, от взаимен интерес, при изграждане и реализация на обект: „Дунав мост 3 при Русе-Гюргево“.
 2. Упълномощава заместник кмета по устройство на територията, като представител на Община Русе да вземе участие в съвместна работна група за реализация на обекта посочен в точка едно на настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)

С П О Р А З У М Е Н И Е

Днес ……………… 2022 г.,

Министерство на транспорта и съобщенията (МТС)

със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ № 9, ЕИК 000695388, представлявано от Христо Алексиев – служебен заместник министър-председател по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията, от една страна, и

Национална компания железопътна инфраструктура (НКЖИ), със седалище и адрес на управление София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110, ЕИК ……………., представлявана от инж. Златин Крумов – Генерален директор, от друга страна, и

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) със седалище и адрес на управление: гр. София 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“№ 17-19, ЕИК ……………., представлявано от Иван Шишков – министър на регионалното развитие и благоустройството, от трета страна, и

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)със седалище и адрес на управление: гр. София 1202, бул. „Македония“№ 3, ЕИК ……………., представлявано от Иво Иванов – председател на УС на АПИ, от четвърта страна, и

Община Русе, с административен адрес: гр. Русе, пл. Свобода 6, стая 303, представлявана от Пенчо Милков – кмет на Община Русе, от пета страна.

наричани заедно „страни по споразумението“,

като взеха предвид, че МТС е съ-бенефициер по Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства по линия на Механизма за свързване на Европа (МСЕ), сектор „Транспорт“ 2021-2027 г. Споразумение №….. за изграждане на обекти с национално значение, като ………………………………, както и с оглед необходимостта от многостранно сътрудничество при изпълнение на дейности, от взаимен интерес, при изграждане на обект: „Дунав мост 3 при Русе – Гюргево“, и „Общински/мастър план за развитие на Община Русе за период от 10 год.“,

и на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Решение на Общински съвет № ……., взето с Протокол № ….. от ………. г. и Решение взето с Протокол ………….. от заседание на Управителния съвет на …………….. от …….

подписаха настоящото споразумение.

 1. ЦЕЛ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 1. Страните по споразумението се съгласяват да се сключи споразумение за многостранно сътрудничество при изпълнение на дейности, от взаимен интерес, при изграждане и реализация на обект: „Дунав мост 3 при Русе – Гюргево“, като се вземат предвид инвестиционните инициативи на ДП НКЖИ и АПИ, в това число:

 • Развитие на жп възел Русе;
 • Интермодален терминал Русе;
 • Цифровизация по широкообхватната TEN-T мрежа чрез внедряване на ERTMS, ниво 2 в железопътен участък Русе – Каспичан;
 • Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русе;
 • Тягова подстанция Русе;
 • Автомагистрала „Русе – Велико Търново“
 1. ОБХВАТ И ФОРМА НА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Чл. 2. Договарящите страни осъществяват сътрудничество по между си чрез:

 • Обмен на информация и оказване на съдействие във връзка с реализацията на инвестиционното намерение за изграждане на обект: „Дунав мост 3 при Русе – Гюргево“;
 • Участие на представителите на договорените страни в многостранни срещи;
 • Сформиране на съвместни работни групи за обсъждане и решаване на определени въпроси по взаимен интерес, включително и изготвяне на съвместни документи, предложения и др.
 • Съвместни участия в кръгли маси, семинари, обсъждания и др. относно развитието на обектите;
 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 3. МТС, НКЖИ, МРРБ и АПИ се задължават:

– да организират изпълнението на проектирането на обект: „Дунав мост 3 при Русе – Гюргево“, в рамките на закона и осигуреното финансиране, до неговото одобряване от компетентните органи и издаването на разрешение за строеж;

– да предоставят на община Русе за сведение и съгласуване всичко, по обект: „Дунав мост 3 при Русе – Гюргево“, съпътстващите инвестиционни инициативи на ДП НКЖИ и АПИ касаещи обекта, както и свързаните с тях проекти за довеждащи инфраструктурни проекти и части от тях;

да съгласуват изготвените проекти за обект: „Дунав мост 3 при Русе – Гюргево“ с Община Русе и всички останали компетентни органи и институции;

– да организират процеса на строителството на обект: „Дунав мост 3 при Русе – Гюргево“ до въвеждането му в експлоатация по предвидения в закона ред.

Чл. 4. Община Русе се задължава:

– да оказва необходимото съдействие, включително за съгласуване, подписване и подаване на необходимите в хода на проектирането и строителството документи на обект: „Дунав мост 3 при Русе – Гюргево“, както и за съпътстващите инвестиционни инициативи на ДП НКЖИ и АПИ касаещи обекта, както и за свързаните с тях проекти за довеждащи инфраструктурни проекти и части от тях;

– да не допуска издаване на разрешения за строеж в обхвата на обект: „Дунав мост 3 при Русе – Гюргево“, както и за съпътстващите инвестиционни инициативи на ДП НКЖИ и АПИ касаещи обекта, както и за свързаните с тях проекти за довеждащи инфраструктурни проекти и части от тях, които биха довели до невъзможност за реализацията им;

– да не издава заповеди за допускане и одобряване на устройствени планове, които не са в обхвата на горецитираните обекти;

– да предостави на МТС и МРРБ необходимите документи по отношение на имотите – общинска собственост, във връзка с издаването на разрешението за строеж, включително документите съгласно чл. 144, ал. 6 от ЗУТ, удостоверяващи приключилите отчуждителни производства по реда на Закона за държавната собственост (ЗДС);

– да се оказва навременно съдействие от общинските органи по контрола и одобрението на съответните съоръжения, при извършване на съответните инженерно-технически дейности, както и строително-ремонтни работи по подготовката, изграждането и въвеждането е експлоатация на техническата инфраструктура.

 1. III. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 5. Споразумението може да бъде прекратено при изменение на нормативната уредба, водеща до неговата недействителност. В случаите по предходното изречение, споразумението се прекратява занапред.

Чл. 6. Освен при настъпване на обстоятелствата по чл. 5, споразумението може да бъде прекратено по взаимно съгласие на страните.

Чл. 7. Във всички случаи на прекратяване действието на споразумението страните са длъжни да уредят правоотношенията си в едномесечен срок от неговото прекратяване, за което си дължат необходимото съдействие.

Чл. 8. Изменения и допълнения на настоящото споразумение са възможни и допустими само на основата на изрично писмено допълнително споразумение между двете страни.

Чл. 9. За неуредени в настоящото споразумение взаимоотношения между двете страни се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство, като при евентуални спорове, същите ще се решават по съдебен ред.

Настоящото споразумение се състави в пет еднообразни екземпляра, един за МТС, един за НКЖИ, един за МРРБ, един за АПИ и един за Община Русе.