Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1130 Прието с Протокол № 45/18.04.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане с вх. №30-10933-1#4/04.01.2019 г. от „А1 България“ ЕАД, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване на базова станция в имот с идентификатор 63427.158.1928 в м. „Камусчията“, землище на гр. Русе през имоти с идентификатори 63427.157.1435 – частна собственост и 63427.157.2360 – общинска публична собственост по втори вариант на трасе.
2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Димитър Кънчев)