Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1130

Прието с Протокол № 56/24.02.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 144, ал. 3 от ТЗ и чл.10, ал.1, т.6 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общинският съвет реши:

Прекратява договора за контрол на „ИЗКУСТВО – ДВ” ЕООД от 17.05.2010 година, сключен между Станимира Асенова Илиева и Кмета на Община Русе в изпълнение на Решение № 866/22.04.2010 г. на Общински съвет – Русе, считано от 01.03.2011 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)