Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1131 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.50 ал.1 от Постановление № 3 от 15 януари 2014 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014г., Общинският съвет реши:

Утвърждава допълване на списъка на персонала, имащ право на транспортни разходи в бюджет 2014 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 886 от 14.02.2014 г.- Приложение № 17, както следва:

По Приложение №17
ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“
Добавя се:
1. Радомир Хараланов Хараланов – гл. специалист в отдел „Търговия и наемни отношения“ – билети
Отпада:
1. Миглена Димитрова Иванова – мл. експерт в отдел „Търговия и наемни отношения“ – билети

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)