Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1131 Прието с Протокол № 43/13.12.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

 1. Дава съгласие Община Русе да осигури заемообразно средства в размер до 1 000 000 (един милион) лева на Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и участниците в тях за:
 • Изготвяне на технически паспорти на сградите по чл.169, ал.1 и ал. 3 от ЗУТ, в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите и изготвяне на архитектурни заснемания;
 • Обследване за енергийна ефективност на съответната сграда. Обследването за енергийна ефективност следва да бъде придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ. Докладът от обследването за енергийна ефективност следва бъде изготвен в обхват и съдържание съгласно изискванията, опредени в приложимата подзаконова нормативна уредба (Наредбата по чл. 48 от ЗЕЕ).

При одобрено проектно предложение предоставените средства се възстановяват от полученото финансиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“(Процедурата) по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България. В случай, че кандидатстващата сграда не бъде одобрена за финансиране по горепосочената процедура, получените средства следва да бъдат върнати на Община Русе в срок до 12 месеца от влизане в сила на решението за отказ от финансиране по процедурата.

 1. За финансирането по т. 1 ще бъдат одобрени сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради отговарящи на следните условия:
 • Собствениците на > 95% от идеални части от общите части на етажна собственост членуват в Сдружение на собствениците на многофамилни жилищни сгради и са подкрепили изпълнението на проекта при гласуването на общото събрание
 • Сдружението на собствениците кандидатства по Процедурата с цяла сграда, а не с отделна блок-секция или група от блок-секции.
 • 100 % от собствениците в етажната собственост са подписали Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните им обекти.
 • Сдружението на собствениците на многофамилни жилищни сгради предоставя в Община Русе оферта или сключен договор с лицензирано дружество за извършване на дейностите посочени в т. 1 на настоящото решение.
 1. Максималният размер на финансирането по т.1 на Сдружение на собствениците на многофамилни жилищни сгради е в размер до определения в представената оферта/договор, но не повече от максималната референтна стойност на разхода за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и за съставяне на технически паспорт и за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и сертификат за Енергийна ефективност, определен в насоките за кандидатстване по Процедурата.
 2. Дава съгласие средствата по т.1 да бъдат осигурени от бюджета на Община Русе за 2023 – 2024 г.
 3. Възлага на Кмета на Община Русе да организира изпълнението на настоящото решение и сключи договорите за безлихвен заем със сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, отговарящи на горепосочените условия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Русе.