Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1131 Прието с Протокол № 45/18.04.2019 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-27/21.03.2019г. от Марина Вадимивна Колпачова, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план – план за застрояване на новообразуван имот № 503.2137, находящ се в местността „ДРИБАК 1, 2“, с. Николово, община Русе, като с плана да се определи вилна зона за застрояване – Ов, а ограничителните линии на застрояване да се разположат на по 4 метра от двете странични граници на имота и от външната граница на имота към обслужващия път от северозапад и на 6 метра от дъното на имота. Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на новообразуван имот № 503.2137, находящ се в местността „ДРИБАК 1, 2“, с. Николово, община Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Димитър Кънчев)