Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1132 Прието с Протокол № 43/13.12.2022 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие Община Русе, при подписване на договор за финансово подпомагане по смисъла на Наредба №4 от 08.07.2022 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост на ММС, да издаде Запис на Заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да е било характер, платим на предявяване в полза на Министерството на младежта и спорта, със седалище гр. София, бул. „Васил Левски“ №75, представлявано от Весела Лечева – министър на младежта и спорта, в размер на 322 985,47 лв., представляващи 100 % от стойността на финансовото подпомагане.
  2. Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише Запис на заповед (с падеж 31.01.2024 г.) и всички изискуеми документи по издаване на същия в изпълнение на решението на ОбС-Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)