Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1132 Прието с Протокол № 45/18.04.2019 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-21/27.02.2019г. от Лидия Димитрова Пенева и Явор Василев Парушев, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план – план за застрояване на новообразуван имот № 503.2148, находящ се в местността „ДРИБАК 1, 2“, с. Николово, община Русе, като с плана се определи вилна зона за застрояване – Ов. Да се предвиди ново вилно застрояване с височина Н до 7м. Да се предвиди разделянето на имота на два нови имота с равни площи от по 598 кв. м. чрез нова вътрешна имотна граница, като новопредвидените вилни сгради се разположат на по 4 метра от съществуващите странични граници на имота и от новата вътрешна странична имотна граница, на по 6 метра от дъното на имота и на по 5 метра от външната граница на имота към обслужващия път от север. Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на новообразуван имот № 503.2148, находящ се в местността „ДРИБАК 1, 2“, с. Николово, община Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Димитър Кънчев)