Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1132

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1132

Прието с Протокол №   53/24.11.2006 г.

 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.13, ал.2 от ЗДБРБ за 2005 г., Общинският съвет реши:

                                                            
             А. УВЕЛИЧАВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2006г.  със сумата 3 081 799 лв.
              I.  ПРИХОДИ

             Държавни дейности

              Взаимоотношения с ЦБ

              Получени трансфери

              § 31-19 Държавен трансфер на преотстъпените

                            Данъци по ЗОДФЛ                                                                 + 2 395 971 лв.

               Всичко приходи държавни дейности                           &nbs`;                + 2 395 971 лв.

              Местни дейности

              1.  Неданъчни приходи

              Приходи и доходи от собственост
              § 24-05 Приходи от наеми на имущество                                                   +  712 лв.

              § 24-06 Приходи от наеми на земя                                                             + 6 507 лв.

              Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

              §  37 02 Внесен данък върху приходи от стопанска дейност                     –  288 лв.

               Помощи, дарения и други безвъзмездно получени от чужбина

              § 46-80 Капиталови дарения от чужбина                                               +  31 500 лв.

               2. Трансфери между бюджетни сметки

              § 61-01 Получени трансфери                                                                  + 500 000 лв.

              § 64-04 Трансфери от ПУДООС                                                             + 147 397 лв.

               Всичко приходи местни дейности                                                      + 685 828 лв.

              ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

              ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2006 г.                                               + 3 081 799 лв.

 
              II.РАЗХОДИ

              Държавни дейности

              ТЕКУЩ  БЮДЖЕТ
           ФУНКЦИЯ 03 “Образование”
              Дейност 312 Специални детски градини
              § 10 13 Постелен инвентар и облекло                                                          + 500 лв.

              § 10 16 Вода, горива и енергия                                                                + 14 600 лв.

              § 10 20 Външни услуги                                                                              +  1 700 лв.

              Всичко за дейност:                                                                                  + 16 800 лв.

              Дейност 322  Общообразовтелни училища

              § 10 15 “Материали”                                                                                   + 3 750 лв.              

              § 10 16 Вода, горива и енергия                                                                + 82 630 лв.

              § 10 20 Външни услуги                                                                            + 29 500 лв.

              § 10 30 Текущ ремонт                                                                               + 25 800 лв.

              § 10 40 Платени данъци и такси                                                                + 1 300 лв.

              § 10 51 Команадировки в страната                                                               + 300 лв.

              § 10 62 Застраховки                                                                                        + 500 лв.

              § 10 98 Други некласифицирани разходи                                                    + 200 лв.

              Всичко за дейност:                                                                                + 143 980 лв.
              ФУНКЦИЯ 04 „Здравеопазване”
              Дейност 425 Диспансери за психични заболявания
               § 43 02 Субсидии за осъществяване на болнична дейност                 + 120 000 лв.

              Всичко за дейност:                                                                                 + 120 000 лв.

              Дейност 426 Диспансери за кожно-венерически заболявания

               § 43 02  Субсидии за осъществяване на болнична помощ                    + 20 000 лв.

               Всичко за дейност:                                                                                  + 20 000 лв.                                                                              

              ФУНКЦИЯ 07 „Почивно дело, култура, религиозни дейности „

              ФУНКЦИЯ 07 „Почивно дело, култура, религиозни дейности „

               Дейност 738 Читалища

               § 45 00 Субсидии за орг.с нестопанска цел                                            + 10 000 лв.

               Всичко за дейност:                                                                                  + 10 000 лв.

              Дейност 739  Музеи и художествени галерии – Художествена галерия

                § 10 15 “Материали”                                                                                 +  1 000 лв.

                § 10 16 Вода, горива и енергия                                                                 + 5 000 лв.                                                           

                § 10 20 „Външни услуги”                                                                          + 1 000 лв.

                § 10 30 Текущ ремонт                                                                                + 1 000 лв.

              Всичко за дейност:                                                                                     + 8 000лв.

        

              Дейност 751 Библиотеки с регионален характер

               § 1014 Учебни  и научноиз. р-ди и книги за библ.                                + 16 000 лв.

               Всичко за дейност:                                                                                 + 16 000 лв. 

 

              ФУНКЦИЯ 09 „Разходи некласифицирани в други функции

              Дейност 998 Резерв
              § 97 00 Резерв за непредвидени и неотложни разходи                     + 2 056 191 лв.
               Всичко за дейност:                                                                            + 2 056 191 лв.   

               Всичко увеличение  на текущият бюджет – Държавни д-сти   + 2 390 971 лв.

                       

               КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ

              ФУНКЦИЯ 07 „Почивно дело, култура, религиозни дейности „

               Дейност 739  Музеи и художествени галерии – Художествена галерия

               § 52 03 “Придобиване на друго оборудване” 

               Обект: „Система за видеонаблюдение ”                                                  + 5 000 лв.

               Всичко увеличение на капиталовия бюджет – Държавни д-сти     + 5 000 лв.  

                                

               ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ  Държавни д-сти   +2 395 971лв.

                  

               ДОФИНАНСИРАНЕ С ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР

               ТЕКУЩ  БЮДЖЕТ

               ФУНКЦИЯ 03 “Образование”-

               Дейност  322  Общообразовтелни училища

               § 10 15 “Материали”                                                                                   + 7 684 лв.

               ОУ „Братя Миладинови”                           +  684 лв.
               ОУ „ Г.С.Раковаски – Ново село            + 1 000 лв.

               МГ „Баба Тонка”                                      + 6 000 лв.

               § 10 30 Текущ ремонт                                                                                 + 5 247 лв.  

               ОУ „ Г.С.Раковаски – Ново село            + 5 247 лв.
               Всичко за дейност:                                                                                  + 12 931 лв.
               

               ФУНКЦИЯ 07 „Почивно дело, култура, религиозни дейности „

               Дейност 739  Регионален исторически музей –  
               § 10 15 “Материали”                                                                                   –   1 276 лв.

               § 10 30 Текущ ремонт                                                                                 – 13 000 лв.

               Всичко за дейност:                                                                                    – 14 276 лв.

                Всичко намаление на текущият бюджет – Дофинансиране              – 1 345 лв.

 

               КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ

               ФУНКЦИЯ 03 “Образование”-

               Дейност  322  Общообразовтелни училища
               § 52 01 Придобиване на компютри и хардуер                                            – 3 000 лв.

               Обект „Компютър – 10 бр.” МГ „Б.Тонка”                                                 – 3 000 лв.

               § 52 03 “Придобиване на друго оборудване”                                              – 3 000 лв.

               Обект: „Копирна машина” – МГ „Б.Тонка”                                                – 4 000 лв.

               Обект: „ Мултимедиен проектор” –  МГ „Б.Тонка”                                    – 2 000 лв.

               Обект „Микроскоп – 1 бр.”   МГ „Б.Тонка”                                                + 1 000 лв.
               Обект „Телевизор” – 1бр. МГ „Б.Тонка”                                                     + 2 000 лв.
 

              ФУНКЦИЯ 07 „Почивно дело, култура, религиозни дейности „

               Дейност 751 Библиотеки с регионален характер

                § 52 01 Придобиване на компютри и хардуер                                                

                Обект „Сървър – 1 бр.”Регионална библиотека                                       – 2 500 лв.

                Обект „ Компютри  – 1 бр. Регионална библиотека                                + 2 500 лв.

               Дейност 739  Регионален исторически музей –   

                § 52 04 Придобиване на транспортни средства                                      + 13 000 лв.

                Обект „ МПС – Регионален исторически музей”  

                § 53 00  Придобиване на НДА

                Обект „ Програмни продукти – Регионален исторически музей            + 1 276 лв.

 
                Всичко увеличение на капиталовия бюджет – Дофинансиране     + 8 276 лв.
 
                ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ – Дофинансиране     + 6 931 лв.
 

                МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

                ТЕКУЩ  БЮДЖЕТ

               ФУНКЦИЯ 02 „Отбрана и сигурност”

                Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност
                § 10 20 Външни услуги                                                                              + 6 000 лв.
                 –  П-да Общински приют за възрастни хора                                   
                ФУНКЦИЯ 03 “Образование”
                Дейност  311 Ц Д Г

                § 10 11 Храна                                                                                               + 4 540 лв.

                – ЦДГ „ Ралица”                     + 1 740 лв.
                – ОДЗ Николово                      +   800 лв.
                – ОДЗ Мартен                         + 2 000 лв.

                § 10 13 Постелен инвентар и облекло                                                         + 640 лв.

                 – ЦДГ „ Ралица”                       + 640 лв.

                 § 10 15 Материали                                                                                     + 1 560 лв.

                 – ЦДГ „Червена шапчица”    + 1 000 лв.
                 – ЦДГ „ Ралица”                       +  560 лв.                                  

                 § 10 16 Вода, горива и енергия                                                               + 37 840 лв.

                 – ЦДГ „ Ралица”                     + 2 840 лв.
                 – ОДЗ Мартен                       + 10 000 лв.
                 – ЦДГ „Детелина”                + 25 000 лв.

                 § 10 20 Външни услуги                                                                             + 2 860 лв.

                  – ЦДГ „ Ралица”                     + 1 760 лв.
                  – ЦДГ „Радост „                      + 1 100 лв.

                  § 10 30 Текущ ремонт                                                                             + 11 370 лв.

                  – ЦДГ „Червена шапчица”     + 3 000 лв.
                  – ЦДГ „ Ралица”                      + 4 870 лв.
                  – ОДЗ Мартен                          + 3 500 лв.

                  § 10 91 Други разходи за СБКО                                                                    + 90 лв.

                   – ЦДГ „ Ралица”                      +     90 лв.

                    Всичко за дейност:                                                                             +  58 900 лв.

                    ФУНКЦИЯ 04 „Здравеопазване”
                    Дейност 469 Други дейности по здравеопазването

                    § 10 20  Външни услуги                                                                          + 5 000 лв.

                     П-да  Медицинско обслужване спортуващи деца и ученици

                    Всичко за дейност:                                                                                + 5 000 лв.

                    Дейност 431 Детски ясли

                    § 10 11 Храна                                                                                         + 25 000 лв.

                    Всичко за дейност:                                                                              + 25 000 лв.

                    ФУНКЦИЯ 07 „Почивно дело, култура, религиозни дейности

                    Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички

                    § 10 98  Други некласифицирани разходи                                            + 7 000 лв.

                   – Програма „Спорт”

                    Всичко за дейност:                                                                                + 7 000 лв.

                    Дейност 759 Други дейности по културата

                    § 10 15 “Материали”                                                                                – 2 000 лв.  

                    Всичко за дейност:                                                                                 – 2 000 лв.

 
 

            ФУНКЦИЯ 08 „Икономически дейности и услуги”

             Дейност 849 Други дейности по транспорта

             § 43 01 Субсидии за текуща дейност                                                         + 30 000 лв.

             Дейност 898 „Други дейности по икономиката”
              – ОП „Каре”

             § 10 15 Материали                                                                                       + 50 000 лв.

             – ОП „Индустриален парк” – Русе

             § 10 20 Външни услуги                                                                                  – 1 800 лв.

 
             Всичко увеличение на текущият бюджет – Местни дейности        + 178 100 лв.
                                     

             КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ – Местни дейности

            ФУНКЦИЯ 01 “Общи държавни служби”

             Дейност 122 Общинска администрация

             § 52 04  Придобиване на транспортни средства

             Обект: „Лек автомобил  „Шкода” „                                                           + 11 000 лв.  

             §  5206 – Изграждане на инфраструктурни обекти 

              Обект „Изработване на гребло кв.Средна кула”                                        + 2 300 лв.                  

             ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”

              Дейност 619 Други дейности по благоустрояването

              §  5206 – Изграждане на инфраструктурни обекти                            

              Обект: „Строителство ТЕАТЪР „ ( + 500 000 – 145 200 )                     + 354 800 лв.                                          

              Обект „Доизграждане на крайбрежен колектор / Гл.Пр.1 /,

               съоръжения към него в района на  Речна гара – Русе”                         + 147 397 лв.

              § 52 03 – Придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения

               Обект „Сглобяеми павилиони”                                                              &nb