Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1133 Прието с Протокол № 43/13.12.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 52, ал. 3 и 4 от Закона за общинската собственост, и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет реши:

  1. Увеличава числеността на служителите в ОП „Паркстрой – Русе“ с 70 нови щатни бройки, като общата численост на персонала на предприятието се променя от 90 на 160 (сто и шестдесет) щатни бройки.
  2. Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“, както следва:

§ 1. Приложение № 1 към чл. 13 от Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“, се заменя с Приложение № 1 „Организационно-управленска структура на общинско предприятие „Паркстрой-Русе““, с обща численост на персонала – 160 щатни бройки, структурирани съобразно Приложение № 1 – неразделна част към настоящия Правилник за изменение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 11. Настоящият Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе, приет с Решение № 1133, по Протокол № 43/13.12.2022 г. влиза в сила от 01.02.2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т – Р У С Е

 П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПАРКСТРОЙ – РУСЕ”

(Приет с Решение №1022/22.05.2014 година на Общински съвет – Русе; изм. с Решение № 1331, прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.; изм. с Решение № 1029, прието с Протокол № 40/13.12.2018г.; изм. с Решение № 234, прието с Протокол № 11/31.07.2020г., изм. с Решение № 542, прието с Протокол № 23/17.06.2021г., изм. с Решение № 1133/13.12.2022 г.)

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този правилник урежда статута, дейността, устройството и управлението на Общинско предприятие /ОП/ „Паркстрой – Русе”.

Чл.2. Общинското предприятие „Паркстрой – Русе” се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет – Русе.

Чл.3 (изм. с Решение № 1331, прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.; изм. с Решение № 234, прието с Протокол № 11/31.07.2020г.) Общинско предприятие „Паркстрой – Русе” е специализирано звено на бюджетна издръжка към Община Русе за управление и стопанисване на общинско имущество, в т.ч., гори на нейна територия, за осъществяване на дейности по благоустройство, озеленяване и поддържане на чистотата на територията на Община Русе.

 Чл.4. Общинско предприятие „Паркстрой – Русе” не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Общината и в рамките на предоставените му правомощия.

РАЗДЕЛ ІІ

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Общинско предприятие „Паркстрой – Русе” се създава за осъществяване на следните стопански дейности:

(1) (изм. с Решение № 1029, прието с Протокол № 40/13.12.2018г.) Дейност „Други дейности по опазване на околната среда ”:

1. (изм. с Решение № 1029, прието с Протокол № 40/13.12.2018г.) Обособяване и поддържане на зони за отдих и туризъм (вкл. на съществуващи такива в местностите „Лесопарк Липник”, с. Николово, Община Русе и „Лесопарк х. Приста”, гр. Русе, Община Русе).

2.(изм. с Решение № 234, прието с Протокол № 11/31.07.2020г.) Проектиране, изграждане и поддържане на зелени площи и улично-алейна растителност.

3. Паспортизация и актуализация на декоративна растителност.

4. Производство, доставка и засаждане на декоративни дървета, храсти, цветя, разсади и горски посадъчен материал.

5. Лесовъдски практики.

6. Осигуряване на декоративна растителност, цветя и палми за организиране, художествено оформление и украса на тържества и мероприятия.

7. Изграждане и поддържане на елементи на териториите за обществено ползване в и извън населените места.  

8. Поддържане и почистване на корита на реки, дерета и водоеми.

9. Поддържане сервитутите на общинската пътна мрежа.

10. Рекултивиране на нарушени терени.

11. Поддържане на зоопарка.

12. Отдаване под наем на дълготрайни активи.

т.13. (нова – Решение № 1331, прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.) Управление и стопанисване на общински горски фонд, добиване на дървесина и недървесни горски продукти, защита и опазване на поземлените имоти в общинските горски територии;

т.14. (нова – Решение № 1331, прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.;отм. с Решение № 234, прието с Протокол № 11/31.07.2020г.)

(2) Дейност „Поддържане на чистота”:

  1. Почистване на замърсени площи от битови и строителни отпадъци (нерегламентирани сметища).
  2. Екологични дейности.
  3. (нова с Решение № 234, прието с Протокол № 11/31.07.2020г.)Извършване на дейности по обществена хигиена, като: механизирано и ръчно метене; механизирано и ръчно товарене на отпадъци; механизирано и ръчно миене на улици, тротоари, площади, подлези, надлези; оборки; почистване от афиши, графити; снегопочистване и зимно поддържане на улици, тротоарни площи и други площи за обществено ползване.
  4. (нова с Решение № 234, прието с Протокол № 11/31.07.2020г.)Стопанисване и експлоатация на регионално депо – Русе.
  5. (нова с Решение № 234, прието с Протокол № 11/31.07.2020г.)Събиране на отпадъци, в т.ч. разделно събрани битови биоразградими отпадъци.“

(3) (нова – Решение № 1331, прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.) Дейности по въздушния транспорт: летищно осигуряване на полетите, наземно обслужване на въздухоплавателни средства, обслужване на пътници, обработка на багажи, товари и поща, зареждане с горива, подготовка и квалификация на кадри, отдаване под наем на терени, помещения, площи, съоръжения и други недвижими имоти и дълготрайни материални активи.

Чл.6. ОП „Паркстрой – Русе” може да разширява своята дейност само с решение на Общински съвет – Русе.

ГЛАВА ВТОРА

УПРАВЛЕНИЕ, ИМУЩЕСТВО И СТРУКТУРА

РАЗДЕЛ І

УПРАВЛЕНИЕ

Чл.7. (1) ОП „Паркстрой – Русе”  се ръководи и управлява от Директор, избран след провеждане на конкурс.

(2) Кметът на Община Русе назначава Директора на ОП „Паркстрой – Русе” за срок от 3 /три/ години и утвърждава длъжностната му характеристика.

Чл.8. (1) Директорът планира, организира, координира и контролира дейността на ОП „Паркстрой – Русе”.

(2) В случай на отсъствие, със Заповед, Директорът на ОП „Паркстрой – Русе” възлага на работник/служител, зает в предприятието, да изпълнява дейности от компетентността на Директора, за периода на отсъствие. За заместването се уведомява Кметът на Общината.

(3) Директорът носи пълна отговорност за състоянието и дейността на предприятието.

(4) Методичното ръководство и контролът по изпълнение на дейността на ОП „Паркстрой – Русе” се осъществяват от Кмета на Община Русе и/или от ресорния заместник-кмет.

Чл.9. Трудовите функции на Директора на ОП „Паркстрой – Русе” са установени в длъжностната му характеристика.

Чл.10. Директорът назначава, преназначава и освобождава работниците и служителите на предприятието, утвърждава и изменя длъжностните характеристики на заетите в предприятието лица и изпълнява всички други правомощия на работодател по смисъла на Кодекса на труда.

Чл.11. Други правомощия на Директора на ОП „Паркстрой – Русе”, свързани с изпълнение на дейността на предприятието, се възлагат със Заповед на Кмета на Община Русе.

РАЗДЕЛ II

ИМУЩЕСТВО

Чл.12. (изм. с Решение № 1331, прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.; изм. с Решение № 234, прието с Протокол № 11/31.07.2020г.)  ОП „Паркстрой – Русе” управлява предоставената му общинска собственост, изрично посочена в списъци, утвърдени с решение на Общински съвет – Русе, по предложение на кмета на Община Русе, съгласно Приложение № 2, съответно Приложение 2.1 – Общински горски фонд, които са неразделна част от Правилника.

РАЗДЕЛ III

СТРУКТУРА

Чл.13. Структурата на ОП „Паркстрой – Русе” и числеността на персонала са представени в Приложение № 1, което е неразделна част от Правилника.

Чл.14. (1) Длъжностното щатно разписание на ОП „Паркстрой – Русе” се утвърждава от Кмета на Община Русе, по предложение на Директора на ОП „Паркстрой – Русе”, в съответствие с приетата от Общински съвет – Русе структура и е в пряка връзка с целите и задачите, произтичащи от предмета на дейност на общинското предприятие.

(2) Всяка промяна в длъжностното щатно разписание се утвърждава от Кмета на Общината по предложение на Директора на ОП „Паркстрой – Русе” във връзка с възникнали нови обстоятелства в предмета на дейност, целите и задачите на общинското предприятие.

(3) Всяка промяна в длъжностното щатно разписание и в поименното разписание на длъжностите се представя в двуседмичен срок в отдел „Човешки ресурси” на Общината.

ГЛАВА ТРЕТА

ФИНАНСИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ

Чл.15. (1) ОП „Паркстрой – Русе” е второстепенен разпоредител на бюджетните средства на Общината и има самостоятелна бюджетна сметка.

(2) Общински съвет – Русе ежегодно утвърждава план-сметка на приходите и разходите на ОП „Паркстрой – Русе”.

Чл.16. (1) ОП „Паркстрой – Русе” се финансира от бюджета на Община Русе, след утвърждаване от Общински съвет – Русе.

 (2) Всички приходи, реализирани от дейността на ОП „Паркстрой – Русе”, постъпват в общинския бюджет.

Чл.17. (изм. с Решение № 1331, прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.) На база на възложените задачи и дейности, Директорът на ОП „Паркстрой – Русе” изготвя мотивиран доклад за необходимите бюджетни средства за издръжка на предприятието, който внася в Община Русе в определения срок, за включване в проекта за бюджет на Община Русе за следващата година.

Чл.18. (1) ОП „Паркстрой – Русе” води самостоятелно счетоводство, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и указания на МФ. Счетоводната отчетност на ОП „Паркстрой – Русе” е елемент на консолидирания отчет на Община Русе.

(2) За изпълнението на бюджета се съставят месечни и тримесечни отчети, както и оборотни ведомости, които се представят  в дирекция „Финансово стопански дейности”, отдел „Финансово-стопански” на Общината.

Чл.19. В края на всяко тримесечие и в края на годината Директорът на ОП „Паркстрой – Русе” представя на Кмета на Община Русе обобщен отчет за дейността на предприятието.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящият правилник е приет на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 52 и  чл. 53 от Закона за общинската собственост.

§2. За всички неуредени с този Правилник въпроси се прилагат общите разпоредби на действащото законодателство, наредбите и решенията на Общински съвет – Русе.

§3. Предметът на дейност на ОП „Паркстрой – Русе”, за срока на Договори №№ЗОП-19/02.04.2014 г., ЗОП-20/02.04.2014 г., ЗОП-21/02.04.2014 г. и ЗОП-22/02.04.2014 г., е извън териториалния обхват и предмет на дейност на обществената поръчка.

§4. Настоящият правилник влиза в сила от 01.06.2014 г.

§5. (нов – Решение № 1331 Прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.) Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе” влиза в сила от 01.04.2015 г.

§6. (нов – Решение № 329 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.) Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе” влиза в сила от 01.01.2017 година.

§7. (нов – с Решение № 1029, прието с Протокол № 40/13.12.2018г.)Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“ влиза в сила от 01.01.2019 година.

§8. (нов – с Решение № 1092, прието с Протокол № 44/21.03.2019г.) Правилникът за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“ влиза в сила от 01.04.2019 година.

§ 9. (нов – с Решение № 234, прието с Протокол № 11/31.07.2020 г.) Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе, влиза в сила от 01.08.2020 г.

§ 10. (нов – с Решение № 542, прието с Протокол № 23/17.06.2021 г.) Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе, влиза в сила от 01.07.2021 г.

§ 11. (нов с Решение № 1133, прието с Протокол № 43/13.12.2022 г.) Настоящият Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе, приет с Решение № 1133, по Протокол № 43/13.12.2022 г. влиза в сила от 01.02.2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)