Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1133 Прието с Протокол № 45/18.04.2019 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл. 110, ал.1, т.3 и т.4 и чл. 36, ал.1 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-28/21.03.2019г. от Иглика Георгиева Георгиева-Иванова, упълномощен представител на Тихомир Иванов Тодоров, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.150.654, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе. С плана да се определи зона за застрояване – вилна зона /Ов/, като линиите на застрояване да се разположат свободно на по 4 метра от двете странични имотни граници и на 5 метра от външната имотна граница към обслужващия път от юг. Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ;
2. Разрешава изработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 63427.150.654, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Димитър Кънчев)