Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1133

Прието с Протокол № 57/17.03.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.102, ал.4 и ал.6 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе; раздел І, чл.2, ал.1, т.7; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на ОбС – Русе, Общински съвет – Русе реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на:
1. Част от нежилищен имот ПОС, застроен в кв.22 по плана на с. Бъзън – здравна служба – АОС № 6280 от 27.07.2010год., намираща се в сградата на кметството, етаж І за лекарски кабинет, с площ от 43,90 кв.м. площ и начална месечна наемна цена – 10,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.7 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
2. Част от нежилищен имот ПОС, застроен в кв.22 по плана на с. Бъзън – здравна служба – АОС № 6280 от 27.07.2010год., намираща се в сградата на кметството, етаж І за стоматологичен кабинет, с площ от 21,30 кв.м. площ и начална месечна наемна цена – 5,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.7 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет да издаде заповеди определящи спечелилите търга и сключи договори за наем с лицата спечелили публичния търг.
Срок на договорите – пет години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)