Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1134

Прието с Протокол № 57/17.03.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.11, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе; раздел І, чл.2, ал.1, т.33, т.24 и т.4; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на:
1. Част от нежилищен имот публична общинска собственост, в сградата на кметство Ново село – първи етаж – АОС № 4676 от 24.07.2006год., за самостоятелен склад, с площ от 22,00 кв.м. площ и начална месечна наемна цена – 25,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.24 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
2. Част от нежилищен имот публична общинска собственост, в сградата на кметство Ново село – сутерен АОС №.4676 от 24.07.2006год., за кафе-бар, с площ от 89,00 кв.м. площ и начална месечна наемна цена – 179,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.4 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет да издаде заповеди определящи спечелилите търга и сключи договори за наем с лицата спечелили публичния търг.
Срок на договорите – пет години.