Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1135 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА във връзка с чл. 45, ал. 2 от Закона за народната просвета, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие само втори етаж от имот с идентификатор 63427.8.693 по кадастрална карта на гр. Русе и площ на имота 9 675кв.м., за който има съставен акт за частна общинска собственост – АЧОС №6729 от 26.07.2012г. с разположената в него сграда на бивше училище „Стефан Караджа“ с адрес гр. Русе, ул. „Тракция“ №25, Източна промишлена зона, при одобрение на проект „Кризисен център на територията на Община Русе за жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак и предоставяне на услуги в него“, да бъде използван за Кризисен център.
2. В случай на одобрение на проект „Кризисен център на територията на Община Русе за жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак и предоставяне на услуги в него“, недвижимият имот да не бъде продаван, отдаван под наем, ипотекиран или да бъде променяно предназначението на сградата в рамките на срока за устойчивост – 5 години след одобрението на доклада за завършването на проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)