Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1135 Прието с Протокол № 43/13.12.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, §4, ал. 1 и §5, ал. 2 от ПЗР на Закона за концесиите, във връзка с чл. 138 и чл. 141, ал. 1 и ал. 2 от ЗК, т. 11.3. от Договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост, сключен на 04.01.2018 г. и мотивирано предложение с вх. №90-42-38/28.10.2022 г., допълнено с писмо вх. №90-42-38#2/21.11.2022 г. с приложение, Общинският съвет реши:

  1. Приема предложение, отправено от концесионера „Порт Пристис“ ООД за изменение на Договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост и одобрява годишната инвестиционна програма за четвъртата договорна инвестиционна година, обхващаща периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г., съгласно Таблица №1, както следва:

Таблица №1

НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ, ПОДДЪРЖАНЕ И ЗАКУПУВАНЕ НА АКТИВИКатегория на активитеМяркаРазмер на инвестициите
1.Доставка, монтаж и оборудване на понтон с преходен мост на к.м. №8 – за културно-масови, обществени и атракционни дейностисгради и съоръжениях. лв.115
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ
х. лв.115
  1. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи допълнително споразумение към Договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2

КЪМ ДОГОВОР ОТ 04.01.2018 г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ

ЗА ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С РЕГИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ „ПРИСТИС“ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Днес,….…………….., в гр. Русе, между:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, представляван отКмета на Община Русе Пенчо Пламенов Милков, съгласно правомощията му по Решение №…, прието с Протокол №../……2022 г. на Общински съвет – Русе, от една страна като КОНЦЕДЕНТ,

и

ПОРТ ПРИСТИС“ ООД, ЕИК 201270673, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, пл. „Отец Паисий“ №2, ет. 8, представлявано от управителя Богомил Великов Стоянов, от друга страна като КОНЦЕСИОНЕР,

и на основание § 5, ал. 2, във връзка с § 4, ал. 1 от Предходните и заключителни разпоредби на Закон за концесиите (ЗК), във връзка с чл. 138 и чл. 141, ал. 1 и ал. 2 от ЗК, т. 11.3. от Договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост, сключен на 04.01.2018 г., и в изпълнение на Решение №…, прието с Протокол №../…..2022 г. на Общински съвет – Русе се сключи настоящото допълнително споразумение, с което страните се споразумяха за следното:

1. За изпълнение на задължението си по т. 3.6.5., във връзка с т. 11.3.3., т. 11.3.3.2. и т. 11.3.4. от Договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост, предвид становище 25-488-1/18.11.2022 г. от Директора на Регионална здравна инспекция – Русе, концесионерът поема задължението да изпълни годишната инвестиционна програма за четвъртата инвестиционна година, обхващаща периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г., одобрена с Решение №…, прието с Протокол №…/……2022 г. на Общински съвет – Русе, както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ, ПОДДЪРЖАНЕ И ЗАКУПУВАНЕ НА АКТИВИКатегория на активитеМяркаРазмер на инвестициите, без ДДС
1.Доставка, монтаж и оборудване на понтон с преходен мост на к.м. №8 – за културно-масови, обществени и атракционни дейностисгради и съоръжениях. лв.115
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ
х. лв.115

2. Изменението на Договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост не води до промяна на цялостния характер на концесията, до увеличаване на първоначалната стойност на концесията и до удължаване на срока на концесията.

3. Изменението на Договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост не освобождава концесионера от поетия оперативен риск, определен в т. 3.7.1.1.1. от договора.

4. Всички останали клаузи на Договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост остават непроменени.

5. Настоящото допълнително споразумение става неразделна част от Договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост, сключен на 04.01.2018 г.

6.Настоящото допълнително споразумение се изготви в 3 (три) еднообразни екземпляра на български език – два за концедента и един за концесионера.

Приложения: Мотивирано предложение от „Порт Пристис“ ООД с вх. 90-42-38/ 28.10.2022 г. и вх. №90-42-38#2/21.11.2022 г. с приложение.

ЗА КОНЦЕДЕНТ: ЗА КОНЦЕСИОНЕР:

ПЕНЧО МИЛКОВ БОГОМИЛ СТОЯНОВ

Кмет на Община Русе Управител на„Порт Пристис“ ООД

Сабина Минковска

Началник отдел „Финансово стопански”