Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1135 Прието с Протокол № 46/16.05.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА; чл. 137, ал. 1, т. 3 и чл. 146, ал. 1 и ал. 3 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 10, ал. 1, т. 3 и т. 6 и чл. 13, т. 5 и т. 6 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:
1. Приема Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2018 г. на общинските еднолични търговски дружества: „Общински пазари” ЕООД; „Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД; „Медицински център 1 – Русе” ЕООД; „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД; „Център за психично здраве –Русе” ЕООД; „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД, „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД и „Общински транспорт Русе 1“ ЕАД.
2. Приема проверения и заверен консолидиран финансов отчет на „Общински транспорт Русе 1“ ЕАД за 2018 година, доклада на независимия одитор към него и годишния консолидиран доклад за дейността на „Общински транспорт Русе 1“ ЕАД за 2018 г.
3. Определя дивидент:
3.1. 55% отчисление за Община Русе от печалбата по Годишния финансов отчет за финансовата 2018 г. на „Общински пазари” ЕООД, след данъчното й облагане, в размер на 109 187,90 лв.
3.2. Да бъдат освободени от внасяне на дивидент общинските еднолични търговски дружества – лечебни заведения, като средствата се използват от дружествата за изпълнение на инвестиционната си програма за 2019 г.
3.3. Дивидентът да се внесе по сметка на Община Русе до 30.06.2019 г.
4. Избира проверители – регистрирани одитори за заверка на Годишните финансови отчети на общинските търговски дружества за 2019 г., както следва:
4.1. Димитър Петров Йорданов – диплом №0123/29.10.1992 г. за „Общински пазари” ЕООД.
4.2. Диaна Георгиева Пенчева – диплом №0380/1997 г. за „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД.
4.3. Стефанка Тодорова Николова – диплом №0041/22.01.2001 г. за „Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД и „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД.
4.4. .Избира „ЕКСПЕРТ М ОДИТ“ ООД – рег. №041 за регистриран одитор за проверка и заверка на:
– годишния финансов отчет на „Общински транспорт Русе 1“ ЕАД за 2019 г.
– годишния консолидиран финансов отчет на „Общински транспорт Русе 1“ ЕАД за 2019 г.
5. Освобождава от отговорност Светлин Веселинов Абаджиев за дейността му като член на съвета на директорите на „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ“ АД;
6. Освобождава от отговорност Светлин Веселинов Абаджиев за дейността му като член на съвета на директорите на „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ 1“ ЕАД;
7. Освобождава от отговорност Цветанка Романова Доганова за дейността й като управител на „Център по дентална медицина 1 – Русе“ ЕООД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)