Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1135

Прието с Протокол № 57/17.03.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 31, ал.1 и ал.3 от Закона за политическите партии; чл.11, ал.2 и чл.14, ал.4 от Закона за общинската собственост; чл.15, ал.1 от Наредба №1 на Общинския съвет и раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се отдаде под наем със срок до края на мандата на действащото в момента Народно събрание, но не по-късно от 31.12.2013год. част от нежилищен имот частна общинска собственост за клуб на Политическа партия ”ГЕРБ”, находящ се в с. Сандрово, УПИ-ІV от кв.53 – АОС№3826 от 05.03.2002год. – помещение на втория етаж, с обща площ 27,00 кв.м. и месечна наемна цена 20,40 лв. с ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2.
ІІ. Възлага на Кмета на Общината след влизане в сила Решението на Общинския съвет, да изготви настанителна заповед и сключи договор за наем с представителя на Политическа партия ”ГЕРБ” за обекта, описан в т.І.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе в 14-дневен срок от съобщаването.