Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1136

Прието с Протокол № 57/17.03.2011 г.

На основание, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и раздел I, чл.2, ал.1, т.20 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:

I. Дава съгласие да бъде проведен публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от десет години на част от имот – ПОС, бивши тенис кортове, разположени в СК „Ялта”, описан в АОС №6205/31.03.2010г. както следва:
1.1. Терен с площ 792 кв.м. за изграждане на футболно игрище с размери 36 м. на 22 м., с начална месечна наемна цена 26,14 лв. без ДДС, определена съгласно раздел I, чл.2, ал. 1, т.20 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.
1.2. Терен с площ 864 кв.м. за изграждане на ново спортно съоръжение с размери 36 м. на 24 м., с начална месечна наемна цена 28,51 лв. без ДДС, определена съгласно раздел I, чл.2, ал. 1, т.20 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.
II. Конкурсът да се проведе с конкурсни условия, определени с Решение № 851, прието по Протокол № 42 от 22.04.2010 г. Общински съвет-Русе, като към тях се прибавят следните условия:
1. Инвестицията в размер от 100 хил. лв. за двете игрища да се осъществи в срок от 1 година от сключването на договора.
2. Да се осигурява безплатен достъп за учащи до спортното съоръжение всеки работен ден до 16 часа.
3. В конкурса могат да участват лицензирани клубове, регистрирани в обществена полза и регистрация в Министерството на правосъдието
III. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публично оповестения конкурс по точка I, след влизане в сила Решението на Общински съвет, да издаде заповед и сключи договор за наем с лицето спечелило конкурса.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)