Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1137 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, с чл. 11, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4; ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на Министерството на образованието и науката (посл. изм. и доп. ДВ, бр. 17 от 28.02.2012г.), Общинският съвет реши:
 
1.      Разрешава паралелки с пълняемост под определения минимум и слети паралелки за учебната 2014/2015 година в следните общински училища:
 
ОУ “Отец Паисий ” гр. Мартен
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
VIII
14
4
Всичко
14
4
 
ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
І
10
6
II
12
4
III-IV
19
V
15
3
VI-VIII
14
4
VII
11
7
Всичко
81
24
 
АГ “Гео Милев” гр.Русе
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
XІІ
16
2
Всичко
16
2
 
ОУ “Христо Смирненски”, кв. Долапите
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
I
15
1
V
15
3
VI
16
2
VII
15
3
VIII
13
5
Всичко
74
14
 
ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Николово
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
брой по Наредба №7
ІI
12
4
V-VI
18
VII-VIII
13
5
Всичко
43
9
 
НУ “Васил Априлов”, с. Хотанца
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
брой по Наредба №7
І-II
12
4
ІІI- ІV
19
Всичко
31
4
 
ОУ “Г.С.Раковски” с. Ново село
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
I
15
1
II
11
5
III
13
3
IV
15
1
V
17
1
VIII
12
6
Всичко
83
17
         
ОУ “Никола Обретенов”, гр. Русе
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
I
10
6
V
11
7
Всичко
21
13
 
   СОУ „Йордан Йовков”, гр. Русе
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
VIII
15
3
XI
12
6
Всичко
27
9
 
ОУ „Отец Паисий”, с. Тетово
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
І
12
4
III
14
2
IV
15
1
VI
16
2
VII
11
7
VIII
16
2
Всичко
84
18
 
СОУЕЕ “Св.  Константин-Кирил Философ”, гр. Русе
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
XII
16
2
Всичко
16
2
 
ОУ “Братя Миладинови” гр.Русе
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
II
14
2
VI
16
2
Всичко
30
4
 
2. На основание чл.122, ал.2 от ЗПФ утвърждава дофинансирането на маломерни и слети паралелки за учебната 2014/2015 година за периода 15 септември – 31 декември 2014г.,  както следва:
            НУ “Васил Априлов”, с. Хотанца                        928.20лв.
ОБЩА СУМА ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ:            928.20лв.   
 
Задължава кмета на Община Русе да осигури сумата от 928.20лв.от планираните  средства за маломерни и слети паралелки, функция „Образование”, дейност 322 „Общообразователни училища“ – дофинансиране, §10-98 „Други некласифицирани разходи“.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           (засл. проф. В. Пенчев)