Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1137 Прието с Протокол № 46/16.05.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 от ЗМСМА; чл. 51б от ЗОС; чл. 219, ал. 2 от ТЗ, чл. 2, чл. 3, ал. 2, чл. 8, ал. 1, т. 1, чл. 13, т. 1 и т. 2, и чл. 15 от Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:
I Общински съвет – Русе, в качеството си на орган на местно самоуправление, приемащ решения за разпореждане с общинско имущество и решаващ въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи:
1.1 Дава съгласие за внасяне в капитала на „Общински Транспорт Русе“ ЕАД, ЕИК 117690845 на непарична вноска, собственост на Община Русе, придобита съгласно Акт №8129/02.11.2016 г. за частна общинска собственост, на основание чл. 56, ал. 1, чл. 59, ал. 1 и чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗОС, във връзка с Решение №1192/13.11.2014 г. на ОбС – Русе, както следва:
– Поземлен имот с идентификатор 63427.3.502 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ от 43 746 кв.м., в землището на град Русе, местност „Лагера“, трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: разсадник, номер по предходен план: 000039, при граници: 63427.3.504, 63427.3.503, 63427.3.500, 63427.3.621, 63427.3.480, 63427.3.493, 63427.3.494, 63427.3.484, 63427.3.481, 63427.3.482, 63427.3.490, 63427.3.491, 63427.3.488, 63427.3.531, 63427.3.492, 63427.3.324, с парична оценка на стойност 1 126 000 (един милион сто двадесет и шест хиляди) лева.
1.2 Дава съгласие на „Общински транспорт Русе“ ЕАД да бъде отпуснат краткосрочен паричен заем в размер на 323 000 лева за закупуване, доставка и пускане в експлоатация на 17 тролейбуса, при следните условия:
1. Заплащане на годишна лихва в размер на 1,24%
2. Срок за връщане: 31.12.2019 г.
Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи договор за предоставяне на паричен заем, при посочените по-горе условия.

II. Общински съвет – Русе, чрез който Община Русе упражнява правата си на едноличен собственик в капитала на „Общински Транспорт Русе“ ЕАД:
2.1 Увеличава регистрираният капитал на „Общински Транспорт Русе“ ЕАД със стойността на непаричната вноска по т. 1.1 и от 50 000 (петдесет хиляди) лева да стане 1 176 000 (един милион сто седемдесет и шест хиляди) лева.
2.2. Изменя чл. 9 от Устава на „Общински Транспорт Русе“ ЕАД, като текста: „Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 500 (петстотин) поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 100 (сто) лева всяка“, да се чете: „Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 1 176 000 (един милион сто седемдесет и шест хиляди) лева, разпределен в 11 760 (единадесет хиляди седемстотин и шестдесет) поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 100 (сто) лева всяка, от които 50 000 лева, разпределени в 500 акции по 100 лева са под формата на парична вноска, а остатъкът от 1 126 000 (един милион сто двадесет и шест хиляди) лева, разпределени в 11 260 (единадесет хиляди двеста и шестдесет) акции по 100 лева, внесени под формата на непарична вноска – собственост на Община Русе и представляваща: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.3.502, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, находящ се в град Русе, община Русе, област Русе, местност „Лагера“, с площ от 43746 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: разсадник, номер по предходен план: 000039, при граници: 63427.3.504, 63427.3.503, 63427.3.500, 63427.3.621, 63427.3.480, 63427.3.493, 63427.3.494, 63427.3.484, 63427.3.481, 63427.3.482, 63427.3.490, 63427.3.491, 63427.3.488, 63427.3.531, 63427.3.492, 63427.3.324.“
2.3 Дава съгласие „Общински транспорт Русе“ ЕАД да сключи договор за инвестиционен кредит с финансова институция при следните параметри:
• Вид на кредита – инвестиционен
• Предназначение – рефинансиране на инвестиционен кредит, отпуснат от Община Русе за закупуване, доставка и пускане в експлоатация на 17 бр. тролейбуси
• Размер на кредита – до 323 000 (триста двадесет и три хиляди) лева
• Период на погасяване – до 60 (шестдесет) месеца
• Гратисен период – до 6 (шест) месеца
• Лихвен процент по кредита – до 6,95 %
• Такса за управление на кредита – до 1,5 % годишно
• Обезпечение – ипотека върху имот 63427.3.502, собственост на „Общински Транспорт Русе“ ЕАД с ЕИК 117690845
• Усвояване – еднократно.
Овластява Изпълнителния директор на „Общински транспорт Русе” ЕАД да извърши всички действия и подпише всички необходими документи в изпълнение на горните решения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)