Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1137

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1137
Прието с Протокол №   53/24.11.2006 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА и Решение № 1035/30.06.06 год. на Общински съвет Русе, Общинският съвет реши:

І. Кметът на Община Русе при обявяване на обществени поръчки за дейностите, свързани със събиране и транспортиране на битови отпадъци, поддържане на обществената хигиена, в това число и снегопочистване на териториите за обществено ползване в гр.Русе да се придържа към следното:
1. Да бъде обявена обществена поръчка без райониране на гр.Русе със срок на договора 7 години;
2. Изпълнителят да докаже собственост на достатъчен брой съдове за битови отпадъци, за да кандидатства за поръчката;
3. След изготвяне задание за обществена поръчка за дейностите, съобразени с направените в общинския съвет препоръки, същите да се внесат в деловодството на общинския съвет за заседанието през месец декември.