Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1137

Прието с Протокол № 57/17.03.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.41, ал.2 от ЗОС и във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на ОбС – Русе и чл.49, ал.2 от Наредба №1 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:
Незастроен терен, предмет на АОС №5464/24.06.2008 год., представляващ УПИ ІV-97 пп от кв.888 в местност «Слатина» по плана на гр.Русе, а по кадастралната карта и регистри на гр.Русе, съставляващ ПИ /поземлен имот/ с идентификатор 63427.333.97 с площ 8 278,00 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект при начална конкурсна цена в размер на 323 807,00 лева, без включени ДДС и други дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил конкурса.
Незастроен терен, предмет на АОС №5542/25.09.2008 год., представляващ УПИ ХІІІ-106 пп от кв.888 в местност «Слатина», Индустриален парк Русе по регулационния план на гр.Русе, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, съставляващ поземлен имот с идентификатор 63427.333.122 с площ 21 646,00 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект при начална конкурсна цена в размер на 846 718,00 лева, без включени ДДС и други дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил конкурса.
Застроен терен, предмет на АОС №6125/10.11.2009 год., представляващ УПИ І-90 – за общ.обсл.застрояване от кв.887 в местност «Слатина», Индустриален парк Русе по плана на гр.Русе, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, съставляващ поземлен имот с идентификатор 63427.333.126 с площ 17 221,00 кв.м. с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; заедно с изградените върху него сгради, както следва:
• Двуетажна масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.1 със застроена площ 259,00 кв.м. от които 16,50 кв.м. от североизточната част на сградата попада върху действащата улична регулация. Предназанчение: Друг вид сграда за обитаване.
• Масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.2 със застроена площ 132,00 кв.м., брой етажи: 1, предназанчение: Хангар, депо, гараж.
• Масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.3 със застроена площ 490,00 кв.м., брой етажи: 1, предназанчение: Хангар, депо, гараж.
• Масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.4 със застроена площ 130,00 кв.м., брой етажи: 1, предназанчение: Хангар, депо, гараж,
при начална конкурсна цена 988 520,00 лева, без включени ДДС и други дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил конкурса.

2. Одобрява конкурсни условия за продажба на всеки един от недвижимите имоти, подробно описани в т.1 от настоящото решение:
2.1 Участникът в публично оповестения конкурс да е юридическо лице, регистрирано по реда на Търговския закон.
2.2 Предназначение на новоизградения обект – съгласно предвижданията на действащия регулационен и застроителен план;
2.3 Цена на имота – не по ниска от началната конкурсна цена, без включени данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил конкурса.
2.4 Размер на инвестициите – равняващ се минимум на началната конкурсна цена на имота;
2.5 Срок за реализация на инвестиционното намерение – до 36 месеца, считано от датата на сключване на договора за закупуване на терена до въвеждането в експлоатация на обекта, като инвеститорът е длъжен да започне изграждането най-късно до 18 месеца от датата на сключване на договора;
2.6 Брой на работните места, които ще бъдат разкрити след окончателната реализация на инвестиционното намерение;
2.7 Имотът, предмет на продажбата, да не бъде обект на разпоредителни действия, преди реализацията на инвестиционното намерение по т. 2.2 от настоящото решение.
2.8 В случай на необходимост от промяна на конкретното предназначение на имота, изменението на действащия ПУП – ПРЗ да е за сметка на участника, спечелил конкурса.
3. Задължава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на публично оповестени конкурси за продажба на недвижимите имотите, подробно описани в т.1 от настоящото решение по реда на Наредбата №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, съобразно одобрените условия, след влизане в сила на настоящото решение на ОбС – Русе.
4. Въз основа на резултатите от конкурсите, Кметът на Община Русе да издаде заповеди, с която да се определи спечелилите участници, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договори за продажба с лицата, спечелили конкурса.