Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1138

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1138
Прието с Протокол № 53/24.11.2006 г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 ЗМСМА и чл.10 ал.1 т.4 и т.9 от Наредба №9 на Общински съвет Русе, Общинският съвет реши:

1. Изважда от активите на Община Русе обществено обслужваща сграда на „Паркстрой” ЕООД и отстъпеното право на строеж на ул. „Пенчо Славейков” – пл. „Иван Вазов” с АОС № 4794/02.11.2006 г., със стойност 12 770 лв.
2. Увеличава активите на „Паркстрой” ЕООД с обществено обслужваща сграда и отстъпеното право на строеж на ул. „Пенчо Славейков” – пл. „Иван Вазов” с АОС № 4794/02.11.2006 г., със стойност 12 770 лв.
Увеличението на активите да се извърши за сметка на увеличение на собствения капитал на дружеството, група „Резерви”.
3. Задължава главните счетоводители да отразят счетоводно преминаването на актива от Общината към дружеството.