Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1138

Прието с Протокол № 57/17.03.2011 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37о, ал.1, т.2 и т.3, и ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за предоставяне на следните общински пасища и мери в землището на с. Ново село за индивидуално ползване за срок от пет години на Вежен Церигг Методиев, като едноличен собственик на ЕТ „Вежен Церигг”, със седалище: гр. Русе, ул. „Борисова” №8, вх.2, ет.3, както следва:
– имот № 52235-1387 с площ 17, 63 ха, имот №52235-1392 с площ 23,36 ха, имот №52235-2020 с площ 28,26 ха, имот №52235-1585 с площ 6,9 ха и имот №52235–1586 с площ 2,66 ха, имот № 52235–2380 с площ 26,514 ха, което общо представлява площ от 105,324 ха.
2. Задължава Вежен Церигг Методиев, като едноличен собственик на ЕТ „Вежен Церигг” да поддържа пасищата и мерите, описани в т.1 на настоящото решение в добро земеделско и екологично състояние.
3. Задължава общинската администрация да предостави препис от настоящото решение на ОбС – Русе на Вежен Церигг Методиев, като едноличен собственик на ЕТ „Вежен Церигг”, със седалище: гр. Русе, ул. „Борисова” №8, вх.2, ет.3.
Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му пред АС – Русе по реда на АПК.
Неразделна част от Решението са приложенията към предложението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)