Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1139 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. № УТ-16-48/30.06.2014 г., Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план
/ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – водопроводно отклонение от съществуващ селищен водопровод при ОК 111 на с. Семерджиево до ПИ 131007 в местност „Смилекин”, землище на с. Семерджиево по първи вариант на трасето.
2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)