Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1139 Прието с Протокол № 43/13.12.2022 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.2 и чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.19, чл.3, чл.4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години, като клуб, на Сдружение „Център Динамика“, ЕИК 175654755, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.108.1.1, със застроена площ 58,03 кв. м., административен адрес: гр. Русе, ул. „Панайот Хитов“ №9, ет.1 предмет на АЧОС №7235/ 07.05.2014 г., срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 49,00 лв. без включен ДДС.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет- Русе пред Административен съд Русе в 14 дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)