Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1139 Прието с Протокол № 46/16.05.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх.№ОИ-10-39/03.08.2017 г. и извлечение от Протокол №39/03.04.2019 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:
1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. с продажба на общински поземлен имот с идентификатор 63427.4.1873 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 349 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), с административен адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Йосиф Дайнелов“ №99, предмет на АЧОС №9036/15.03.2019 г., вписан под №42, том 8, н.д. 1493, дв.вх. 2937, вх.рег.№3007/18.03.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 17 800,00 лв., без дължимите данъци и такси.
2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 63427.4.1873 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 349 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), с административен адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Йосиф Дайнелов“ №99, предмет на АЧОС №9036/15.03.2019 г., вписан под №42, том 8, н.д. 1493, дв.вх. 2937, вх.рег. №3007/18.03.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена 17 800,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които се дължат от спечелилия търга.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)