Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1139

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1139
Прието с Протокол № 53/24.11.2006 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 31, ал.1 от ЗПП; чл.14, ал.4 от ЗОС; чл.16, ал. 1 от Наредба № 1 на Общински съвет Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на Кмета на общината, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се отдадат под наем за срок до изтичане мандата на Народното събрание помещения частна общинска собственост за клуб на ПП“АТАКА” на ул. “Отец Паисий” № 4, описани в АОС № 904 от 04.11.1996г., с обща площ 134,32 кв.м., от които 61,80 кв.м. – канцеларии и 72,52 кв.м. – спомагателни площи.
2. Възлага на Кмета на Общината след решение на ОбС, по реда на Наредба №1 да изготви настанителна заповед и сключи договор за наем за срок до изтичане мандата на Народното събрание с ПП“АТАКА”.