Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1139

Прието с Протокол № 57/17.03.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37о, ал.1, т.2 и т.3, и ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за предоставяне на следните общински пасища и мери в землището на с. Просена за индивидуално ползване за срок от пет години на Гаврил Богданов Маринов, с адрес: с. Просена, ул. „П. Хитов” № 1, както следва:
– имот № 58637 -1265-1, само за 52,02 ха, целият физически блок има площ 66,27 ха.
– имот №58637 -1599 с площ 2,33 ха
2. Задължава Гаврил Богданов Маринов да поддържа пасищата и мерите, описани в т.1 на настоящото решение в добро земеделско и екологично състояние.
3. Задължава общинската администрация да предостави препис от настоящото решение на ОбС – Русе на Гаврил Богданов Маринов, с адрес: с. Просена, ул. „П. Хитов”№1.
Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му пред АС – Русе по реда на АПК.
Неразделна част от Решението са приложенията към предложението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)