Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 114 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

 На основание чл. 62, ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 49, прието с Протокол № 3/21.12.2023 г. на ОбС-Русе,  Общински съвет – Русе реши:

                 Поправя допуснати очевидни фактически грешки, както следва:

                 В точка I от диспозитива на Решение № 49, прието с Протокол № 3/21.12.2023 г. вместо  цифрата  „9“, да се чете цифрата „8“.

                 В останалата си част Решение № 49, прието с Протокол № 3/21.12.2023 г. на Общински съвет – Русе остава непроменено.

Решението подлежи на оспорване съобразно чл. 62, ал. 2 от АПК в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)