Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 114 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл.30 от Наредба №1 за общинската собственост на ОбС Русе, заявления за закупуване на имоти и извлечение от протокол №1/14.12.2015 г. на КОбС, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти-частна общинска собственост:
1.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот №503.2249, с площ от 472 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 1,2”, предмет на АОС № 7523/07.10.2015 г. (вписан под № 31, том 35, дв.вх.13109 н.д 6933 от 12.10.2015 г. на АВп.), при начална тръжна цена 2280,00 лв./две хиляди двеста и осемдесет лева/, без включени ДДС, данъци и такси.
2.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот №503.2253, с площ от 559 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 1,2”, предмет на АОС №7496/29.09.2015 г. (вписан под №27, том 35, н.д.6930, дв.вх. 13096 от 12.10.2015 г. на АВп.), при начална тръжна цена 2680,00 лв. /две хиляди шестстотин и осемдесет лева/, без включени ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилите участници-купувачи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)