Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 114 Прието с Протокол № 8/23.04.2020 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе; Протокол № 3/21.02.2020 г. на Комисията по общинска собственост и Заявление с вх. № ОИ-10-4/22.01.2020 г., Общински съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2020 г. с продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.164.74 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 974 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), категория на земята: седма, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Божанова ливада“, с номер по предходен план: 414074, предмет на АЧОС № 6336/25.11.2010 г., вписан в СВп-Русе под № 11, том 36, дело № 7561, вх. рег. № 14934/30.11.2010 г., с прогнозен приход от продажбата в размер на 13 628,00 лв. (тринадесет хиляди шестстотин двадесет и осем лева), без дължими данъци и такси;

2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.164.74 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 974 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), категория на земята: седма, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Божанова ливада“, с номер по предходен план: 414074, предмет на АЧОС № 6336/25.11.2010 г., вписан в СВп-Русе под № 11, том 36, дело № 7561, вх. рег. № 14934/30.11.2010 г., с начална тръжна продажна цена 13 628,00 лв. (тринадесет хиляди шестстотин двадесет и осем лева) без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга участник – купувач. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарждиев)