Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1140 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и Протокол № 17/16.07.2014 г. на ОЕСУТ, Общинският съвет реши:

1. Одобрява подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно ел. захранване и довеждащ водопровод до поземлен имот 001001 в местност „Боклоджа”, землище на с. Червена вода.
Решението може да се оспори в 30 – дневен срок от съобщаването му чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)