Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1140 Прието с Протокол № 43/13.12.2022 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.2 и чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.16, чл.3, чл.4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години, като ателие за художествена дейност, на Сдружение „Дунавска задруга на народните художествени занаяти“, ЕИК 176550318, сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.351.2, със застроена площ 235,00 кв. м. с адрес гр. Русе, ул. ,,Витоша“ №18, предмет на Акт за частна общинска собственост №5173 от 05.11.2017 г. срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 206,00 лв. без включен ДДС.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе в 14 – дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)