Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1140

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1140
Прието с Протокол № 53/24.11.2006 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.12, ал.1 и 2, чл. 17 от Наредба №1; раздел І, чл.2, ал.ал.1,2,7 ; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 и чл.21, ал.1 от Наредба №7, чл.51-б от Закона за физическо възпитание и спорта, Общинският съвет реши:
І. Дава съгласие да бъде проведен конкурс за отдаване под наем на части от терени ПОС, както следва:

1. Терен за поставяне на павилион за тотопункт – точка № 399 от общата схема, монтиран в ж.к. “Дружба – 3”, кв. – 592, до бл. №6, с площ от 25,00 кв.м. и базисна (начална) наемна цена – 98,00лв. за срок от една година.
2. Терен за поставяне на павилион – кафе – клуб и център за туристическа информация на площад “Иван Вазов”, в градинката (до американското пазарче) с площ от 44,70 кв.м. и базисна (начална) наемна цена – 180,00лв. за срок от една година.

ІІ. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на конкурс по т.І, след влизане в сила Решение на Общинския съвет и сключи договори за наем с лицата спечелили конкурса със срокове на договорите по т. І .