Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1141 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-38/23.07.14 от Красимира Енева Илиева, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149. 279 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Касева чешма“, като външната линия на застрояване на имота отстои на минимум три метра от външната имотна граница;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149. 279 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Касева чешма“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)