Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1141 Прието с Протокол № 43/13.12.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 15, ал. 6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 2, чл. 2, ал. 1, т. 19, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Изменя Решение №1117, прието с Протокол №41/ 17.11.2022 г. на Общински съвет – Русе, в частта относно срока за отдаване под наем, на десет години, като клуб, на Сдружение „Зелена Ваканция-БТБ“, ЕИК 206949265, масивна двуетажна сграда-хижа, с предназначение: курортна туристическа сграда, находяща се в землището на село Николово, Община Русе, с идентификатор по КККР на гр. Русе 51679.54.497.1, със застроена площ 150,00 кв. м. и разгъната застроена площ 300,00 кв. м., предмет на Акт за частна общинска собственост №8143 от 09.01.2017 г., срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 150,00 лв. (Сто и петдесет лева) без включен ДДС.

В останалата си част Решение №1117, прието с Протокол №41/17.11.2022 г. на Общински съвет – Русе, остава непроменено.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)