Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1141 Прието с Протокол № 46/16.05.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 и ал. 9; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, и чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост за 2019 г. с продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, жк „Дружба – II“, ул. „Мальовица“ № 58, представляващ ПИ с идентификатор 63427.4.1990 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 277 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, предмет на АОС № 9082/21.03.2019 г., вписан под № 162, том 8, н.д. 1622, ДВР № 3198/22.03.2019 г. в Службата по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията,
с прогнозен приход от продажбата му в размер на 14 100 лева /четиринадесет хиляди и сто лева/, без дължими данъци и такси.
II. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, жк „Дружба- II“, ул. „Мальовица“ № 58, представляващ ПИ с идентификатор 63427.4.1990 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 277 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, предмет на АОС № 9082/21.03.2019 г., вписан под № 162, том 8, н.д. 1622, ДВР № 3198/22.03.2019 г. в Службата по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията, с начална тръжна продажна цена в размер на 14 100 лева /четиринадесет хиляди и сто лева/, без включени дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и да са за сметка на спечелилия търга.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14 – дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)