Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1141

Прието с Протокол № 57/17.03.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, във връзка с чл.1, ал.2, т.1, чл.4, ал.4 ЗПСК, чл.3, т.1 и чл.7, т.11 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Открива процедура за приватизация на участието на Община Русе в капитала на “Общинска банка” АД – 10 000бр. безналични акции на обща стойност по номинал 100 000лв.
2. Упълномощава кмета на общината с правата и задълженията на „възложител”, съгласно „Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)