Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1142 Прието с Протокол № 43/13.12.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 42, ал. 1, т. 1 и т. 2, и ал. 2, чл. 47, ал. 1, т. 3, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 12, ал. 1, т. 1 и т. 2, ал. 2 и ал. 4, чл. 36, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе, Решение №645, прието с протокол №26/14.10.2021 г., Общинският съвет реши:

1. Приема допълнение и изменение на Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, раздел А: Апартаменти,утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №771, прието с протокол №29/24.01.2022 г., допълнено с Решение №997 на Общински съвет – Русе, прието с протокол №36/14.07.2022 г., както следва:

1.1. създава нова точка №1604 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“ №6, бл. „Таня“, вх. 1, ет. 4, ап. №10, предмет на АЧОС №10366/08.03.2022 г.;

1.2. създава нова точка №1605 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Измаил“ №5, бл. „Латинка“, вх. 1, ет. 1, ап. №4, предмет на АЧОС №9711/04.03.2020 г.;

1.3. създава нова точка №1606 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №108, бл. 15, вх. 2, ет. 4, ап. №14, предмет на АЧОС №8784/24.01.2019 г.;

1.4. създава нова точка №1607 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Петрохан“ №92, бл. „Марица“, вх. 3, ет. 4, ап. „Л“, предмет на АЧОС №10389/15.03.2022 г.;

1.5. създава нова точка №1608 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Измаил“ №7, бл. „Дилянка“, вх. 1, ет. 5, ап. „Б“, предмет на АЧОС №9643/13.01.2020 г.;

1.6. създава нова точка №1609 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Чипровци“ №24, бл. „Фридрих Енгелс-Б“, вх. 2, ет. 5, ап. №12, предмет на АЧОС №10384/15.03.2022 г.;

1.7. създава нова точка №1610 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, бул. „Мидия Енос“ №7, бл. „Тополница“, ет. 5, ап. „А“, предмет на АЧОС №8724/19.10.2018 г.;

1.8. създава нова точка №1611 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ул. „Свети Климент Охридски“ №15, ет. 2, ап. №6, предмет на АЧОС №8791/28.01.2019 г.;

1.9. създава нова точка №1612 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Новисад“ №2, бл. „Мура“, вх. 4, ет. 3, ап. №34, предмет на АЧОС №10404/17.03.2022 г.;

1.10. създава нова точка №1613 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №5, бл. №85, вх. 1, ет. 4, ап. „Б“, предмет на АЧОС №9550/25.11.2019 г.;

1.11. създава нова точка №1614 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Петрохан“ №90, бл. „Силистра“, вх. 3, ет. 7, ап. „М“, предмет на АЧОС №10373/11.03.2022 г.;

1.12. премахва точка №491 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Мермер камък“ №17, бл. „Мермер камък“, вх. 3, ет. 2, ап. №8, предмет на АЧОС №10365/08.03.2022 г.;

1.13. премахва точка №68 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Възраждане“, ул. „Доростол“ №156, бл. „Охрид“, ет. 4, ап. „А“, предмет на АЧОС №9312/25.07.2019 г.;

1.14. премахва точка №107 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Рига“ №22, бл. „Балчо войвода“, вх. 3, ет. 2, ап. №7, предмет на АЧОС №9576/06.12.2019 г.;

1.15. премахва точка №464 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Изола планина“ №13, бл. „Ловеч“, вх. 1, ет. 1, ап. №1, предмет на АЧОС №10622/01.11.2022 г.;

1.16. премахва точка №485 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Изола планина“ №11, бл. „Изола планина“, вх. 3, ет. 7, ап. №8, предмет на АЧОС №10623/01.11.2022 г.;

1.17. премахва точка №403 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина 1 и 2“, ул. „Чипровци“ №24, бл. „Фридрих Енгелс – Б“, вх. 2, ет. 1, ап. №4, предмет на АЧОС №10385/15.03.2022 г.;

1.18. премахва точка №504 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Студен кладенец“ №33, ет. 1, ап. №104, предмет на АЧОС №10628/10.11.2022 г.;

1.19. премахва точка №114 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Рига“ №4, бл. „Боряна“, вх. 1, ет. 6, ап. №2, предмет на АЧОС №9635/13.01.2020 г.;

1.20. премахва точка №127 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Здравец“, ул. „Петрохан“ №104, бл. „Герман Титов“, ет. 15, ап. „А“, предмет на АЧОС №9641/13.01.2020 г.;

1.21. премахва точка №424 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Цанко Церковски“ №4, бл. №1, вх. 3, ет. 7, ап. №9, предмет на АЧОС №10364/08.03.2022 г.;

1.22. премахва точка №285 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Яна войвода“ №2, бл. „Страхил войвода“, вх. 2, ет. 2, ап. №4, предмет на АЧОС №10475/16.05.2022 г.

2. Допълва и изменя „Списък на общинските жилища за продажба“на наемателите, настанени в тях по административен ред, както следва:

2.1. създава нова точка №57 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Мермер камък“ №17, бл. „Мермер камък“, вх. 3, ет. 2, ап. №8, предмет на АЧОС №10365/08.03.2022 г.;

2.2. създава нова точка №58 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Възраждане“, ул. „Доростол“ №156, бл. „Охрид“, ет. 4, ап. „А“, предмет на АЧОС №9312/25.07.2019 г.;

2.3. създава нова точка №59 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Рига“ №22, бл. „Балчо войвода“, вх. 3, ет. 2, ап. №7, предмет на АЧОС №9576/06.12.2019 г.;

2.4. създава нова точка №60 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Изола планина“ №13, бл. „Ловеч“, вх. 1, ет. 1, ап. №1, предмет на АЧОС №10622/01.11.2022 г.;

2.5. създава нова точка №61 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Изола планина“ №11, бл. „Изола планина“, вх. 3, ет. 7, ап. №8, предмет на АЧОС №10623/01.11.2022 г.;

2.6. създава нова точка №62 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина 1 и 2“, ул. „Чипровци“ №24, бл. „Фридрих Енгелс – Б“, вх. 2, ет. 1, ап. №4, предмет на АЧОС №10385/15.03.2022 г.;

2.7. създава нова точка №63 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Студен кладенец“ №33, ет. 1, ап. №104, предмет на АЧОС №10628/10.11.2022 г.;

2.8. създава нова точка №64 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Рига“ №4, бл. „Боряна“, вх. 1, ет. 6, ап. №2, предмет на АЧОС №9635/13.01.2020 г.;

2.9. създава нова точка №65 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Здравец“, ул. „Петрохан“ №104, бл. „Герман Титов“, ет. 15, ап. „А“, предмет на АЧОС №9641/13.01.2020 г.;

2.10. създава нова точка №66 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Цанко Церковски“ №4, бл. №1, вх. 3, ет. 7, ап. №9, предмет на АЧОС №10364/08.03.2022 г.;

2.11. създава нова точка №67 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Яна войвода“ №2, бл. „Страхил войвода“, вх. 2, ет. 2, ап. №4, предмет на АЧОС №10475/16.05.2022 г.

2.12. премахва точка №46 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“ №6, бл. „Таня“, вх. 1, ет. 4, ап. №10, предмет на АЧОС №10366/08.03.2022 г.;

2.13. премахва точка №45 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Измаил“ №5, бл. „Латинка“, вх. 1, ет. 1, ап. №4, предмет на АЧОС №9711/04.03.2020 г.;

2.14. премахва точка №1 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №108, бл. 15, вх. 2, ет. 4, ап. №14, предмет на АЧОС №8784/24.01.2019 г.;

2.15. премахва точка №8 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Петрохан“ №92, бл. „Марица“, вх. 3, ет. 4, ап. „Л“, предмет на АЧОС №10389/15.03.2022 г.;

2.16. премахва точка №44 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Измаил“ №7, бл. „Дилянка“, вх. 1, ет. 5, ап. „Б“, предмет на АЧОС №9643/13.01.2020 г.;

2.17. премахва точка №31 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Чипровци“ №24, бл. „Фридрих Енгелс-Б“, вх. 2, ет. 5, ап. №12, предмет на АЧОС №10384/15.03.2022 г.;

2.18. премахва точка №30 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, бул. „Мидия Енос“ №7, бл. „Тополница“, ет. 5, ап. „А“, предмет на АЧОС №8724/19.10.2018 г.;

2.19. премахва точка №6 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ул. „Свети Климент Охридски“ №15, ет. 2, ап. №6, предмет на АЧОС №8791/28.01.2019 г.;

2.20. премахва точка №17 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Новисад“ №2, бл. „Мура“, вх. 4, ет. 3, ап. №34, предмет на АЧОС №10404/17.03.2022 г.;

2.21. премахва точка №16 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №5, бл. №85, вх. 1, ет. 4, ап. „Б“, предмет на АЧОС №9550/25.11.2019 г.;

2.22. премахва точка №42 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Петрохан“ №90, бл. „Силистра“, вх. 3, ет. 7, ап. „М“, предмет на АЧОС №10373/11.03.2022 г.

3. Допълва годишната програмаза управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. с продажби на следните жилищни имоти – частна общинска собственост:

3.1. СОС с идентификатор 63427.4.312.3.5 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, представляващ апартамент №8, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 37,20 кв.м., заедно с прилежащите изба №7 с площ от 2,70 кв.м. и 0,967% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Мермер камък“ №17, бл. „Мермер камък“, вх. 3, ет. 2, предмет на АЧОС №10365/08.03.2022 г., с прогнозен приход от продажбата в размер на 42 100,00 лева, без дължими данъци и такси.

3.2. СОС с идентификатор 63427.1.126.1.18 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „А“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 61,90 кв.м., заедно с прилежащите изба №15 с площ от 3,33 кв.м. и 1,358% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Доростол“ №156, бл. „Охрид“, вх. 1, ет. 4, предмет на АЧОС №9312/25.07.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 88 500,00 лева, без дължими данъци и такси.

3.3. СОС с идентификатор 63427.7.543.8.49 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №7, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 59,37 кв.м., заедно с прилежащите изба №7 с площ от 2,58 кв.м и 1,426% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Рига“ №22, бл. „Балчо войвода“, вх. 3, ет. 2, предмет на АЧОС №9576/06.12.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 72 400,00 лева, без дължими данъци и такси.

3.4. СОС с идентификатор 63427.4.315.1.1 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №1, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 77,75 кв.м., заедно с прилежащите изба №5 с площ от 3,65 кв.м и 1,746% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Изола планина“ №13, бл. „Ловеч“, вх. 1, ет. 1, предмет на АЧОС №10622/01.11.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 100 800,00 лева, без дължими данъци и такси.

3.5. СОС с идентификатор 63427.4.313.3.20 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №8, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 37,20 кв.м., заедно с прилежащите изба №15 с площ от 2,70 кв.м и 0,918% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул „Изола планина“ №11, бл. „Изола планина“, вх. 3, ет. 7, предмет на АЧОС №10623/01.11.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 42 100,00 лева, без дължими данъци и такси.

3.6. СОС с идентификатор 63427.5.598.5.2 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №4, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 71,20 кв.м., заедно с прилежащите изба №14 с площ от 3,49 кв.м и 1,576% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина 1 и 2“, ул. „Чипровци“ №24, бл. „Фридрих Енгелс-Б“, вх. 2, ет. 1, предмет на АЧОС №10385/15.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 94 230,00 лева, без дължими данъци и такси.

3.7. СОС с идентификатор 63427.4.317.2.4 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №104, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 35,21 кв.м., заедно с прилежащите изба №9 с площ от 7,72 кв.м и 1,607% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Студен кладенец“ №33, вх. 1, ет. 1, предмет на АЧОС №10628/10.11.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 41 600,00 лева, без дължими данъци и такси.

3.8. СОС с идентификатор 63427.7.370.1.53 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №2, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 41,22 кв.м., заедно с прилежащите изба №6 с площ от 2,34 кв.м и 1,221% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Рига“ №4, бл. „Боряна“, вх. 1, ет. 6, предмет на АЧОС №9635/13.01.2020 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 61 100,00 лева, без дължими данъци и такси.

3.9. СОС с идентификатор 63427.7.94.2.57 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „А“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 65,29 кв.м., заедно с прилежащите изба №14 с площ от 2,27 кв.м и 1,251% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Петрохан“ №104, бл. „Герман Титов“, ет. 15, предмет на АЧОС №9641/13.01.2020 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 88800,00 лева, без дължими данъци и такси.

3.10. СОС с идентификатор 63427.4.353.8.21 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №9, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 58,90 кв.м., заедно с прилежащите изба №21 с площ от 3,56 кв.м и 0,461% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул „Цанко Церковски“ №4, бл. №1, вх. 3, ет. 7, предмет на АЧОС №10364/08.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 79 400,00 лева, без дължими данъци и такси.

3.11. СОС с идентификатор 63427.7.518.1.28 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №4, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 41,22 кв.м., заедно с прилежащите изба №22 с площ от 2,47 кв.м и 0,983% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Яна войвода“ №2, бл. „Страхил войвода“, вх. 2, ет. 2, предмет на АЧОС №10475/16.05.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 61 200,00 лева, без дължими данъци и такси.

4. Дава съгласие за извършване на продажби на посочените жилищни имоти – частна общинска собственост, на настанените в тях наематели, както следва:

4.1. СОС с идентификатор 63427.4.312.3.5 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, представляващ апартамент №8, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 37,20 кв.м., заедно с прилежащите изба №7 с площ от 2,70 кв.м. и 0,967% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Мермер камък“ №17, бл. „Мермер камък“, вх. 3, ет. 2, предмет на АЧОС №10365/08.03.2022 г., на П. Е. П. на цена 42 100,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

4.2. СОС с идентификатор 63427.1.126.1.18 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „А“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 61,90 кв.м., заедно с прилежащите изба №15 с площ от 3,33 кв.м. и 1,358% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Доростол“ №156, бл. „Охрид“, вх. 1, ет. 4, предмет на АЧОС №9312/25.07.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на И. М. Ч. на цена 88 500,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

4.3. СОС с идентификатор 63427.7.543.8.49 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №7, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 59,37 кв.м., заедно с прилежащите изба №7 с площ от 2,58 кв.м и 1,426% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Рига“ №22, бл. „Балчо войвода“, вх. 3, ет. 2, предмет на АЧОС №9576/06.12.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на А. Д. Н.на цена 72 400,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

4.4. СОС с идентификатор 63427.4.315.1.1 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №1, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 77,75 кв.м., заедно с прилежащите изба №5 с площ от 3,65 кв.м и 1,746% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Изола планина“ №13, бл. „Ловеч“, вх. 1, ет. 1, предмет на АЧОС №10622/01.11.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Л. М. Н.на цена 100800,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

4.5. СОС с идентификатор 63427.4.313.3.20 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №8, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 37,20 кв.м., заедно с прилежащите изба №15 с площ от 2,70 кв.м и 0,918% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул „Изола планина“ №11, бл. „Изола планина“, вх. 3, ет. 7, предмет на АЧОС №10623/01.11.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Р. Г. Т.на цена 42100,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

4.6. СОС с идентификатор 63427.5.598.5.2 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №4, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 71,20 кв.м., заедно с прилежащите изба №14 с площ от 3,49 кв.м и 1,576% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина 1 и 2“, ул. „Чипровци“ №24, бл. „Фридрих Енгелс-Б“, вх. 2, ет. 1, предмет на АЧОС №10385/15.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Г. П. Д.на цена 94230,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

4.7. СОС с идентификатор 63427.4.317.2.4 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №104, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 35,21 кв.м., заедно с прилежащите изба №9 с площ от 7,72 кв.м и 1,607% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Студен кладенец“ №33, вх. 1, ет. 1, предмет на АЧОС №10628/10.11.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Р. Т. С. на цена 41 600,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

4.8. СОС с идентификатор 63427.7.370.1.53 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №2, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 41,22 кв.м., заедно с прилежащите изба №6 с площ от 2,34 кв.м и 1,221% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Рига“ №4, бл. „Боряна“, вх. 1, ет. 6, предмет на АЧОС №9635/13.01.2020 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на П. Б. Т.на цена 61100,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

4.9. СОС с идентификатор 63427.7.94.2.57 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „А“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 65,29 кв.м., заедно с прилежащите изба №14 с площ от 2,27 кв.м и 1,251% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Петрохан“ №104, бл. „Герман Титов“, ет. 15, предмет на АЧОС №9641/13.01.2020 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Д. Б. П. на цена 88800,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

4.10. СОС с идентификатор 63427.4.353.8.21 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №9, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 58,90 кв.м., заедно с прилежащите изба №21 с площ от 3,56 кв.м и 0,461% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул „Цанко Церковски“ №4, бл. №1, вх. 3, ет. 7, предмет на АЧОС №10364/08.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Д. Т. К.на цена 79400,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

4.11. СОС с идентификатор 63427.7.518.1.28 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №4, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 41,22 кв.м., заедно с прилежащите изба №22 с площ от 2,47 кв.м и 0,983% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Яна войвода“ №2, бл. „Страхил войвода“, вх. 2, ет. 2, предмет на АЧОС №10475/16.05.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на И. М. И. на цена 61 200,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)